Projekty uchwał 

 

 

 

IV

Zaproszenie na obrady IV sesji Rady Gminy Łęczyce VII kadencji  (207.8 KB)

Sprawozdanie i informacja z prac wójta za okres międzysesyjny tj. od dnia 22 grudnia 2014 r. do dnia 9 stycznia 2015 r.  (99 KB)

Projekt uchwały z dnia 17.11.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2015-2019 (585.5 KB)

Projekt uchwały z dnia 17.11.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyce na lata 2015 rok (1.2 MB)

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia w roku 2015 kredytu długoterminowego (29.6 KB)

Projekt uchwały z dnia 14.11.2014 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmitowej na 2015 rok dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach na pokrycie kosztów utrzymania 1m2 powierzchni zieleni gminnej na terenie Gminy Łęczyce (55.8 KB)

Projekt uchwały z dnia 12.01.2015 r. w sparwie zatwierdzenia planów Komisji Rady Gminy Łęczyce (87.2 KB)

Projekt uchwały z dnia 12.01.2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi (135.4 KB)

Projekt uchwały z dnia 09.01.2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Łęczyce (124.8 KB)

Projekt uchwały z dnia 12.01.2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok (282.9 KB)

Projekt uchwały z dnia 12.01.2015 r. w sparwie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łęczyce na 2015 rok (287.6 KB)

III/2015

Zaproszenie na obrady III sesji Rady Gminy Łęczyce VII kadencji  (32.4 KB)

Sprawozdanie i informacja z prac wójta za okres międzysesyjny tj. od dnia 5 grudnia 2014 r. do dnia 19 grudnia 2014 r. (87.7 KB)

Projekt uchwały z dnia 23.12.2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2014 rok (537.2 KB)

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2014-2019 (417.7 KB)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2014 (39.8 KB)

Projekt uchwały z dnia 22.12.2014 r. w sprawie  zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok (29 KB)

Projekt uchwały z dnia 04.12.2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli oraz zasad przyznawania i wpłacania dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach gminy Łęczyce (257.9 KB)

Projekt uchwały z dnia 19.11.2014 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łęczyce w roku 2015 (78.2 KB)

Projekt uchwały z dnia 20.11.2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji w roku budżetoym 2015 dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łęczyce oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. (169.6 KB)

 

 

II/2015

Zaproszenie na obrady II sesji Rady Gminy Łęczyce VII kadencji (35.6 KB)

Sprawozdanie i informacja z prac wójta za okres międzysesyjny tj. od dnia 4 listopada 2014 r. do dnia 4 grudnia 2014 r. (219.8 KB)

Projekt uchwały z dnia 05.12.2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2014 rok (355.2 KB)

Projekt uchwały z dnia 05.12.2014 r. w sprawi zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2014-2019 (263.6 KB)

Projekt uchwały z dnia 05.12.2014 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady Gminy Łęczyce  (16.3 KB)

Projekt uchwały z dnia 05.12.2014 r.w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady Gminy Łęczyce (15.7 KB)

Projekt uchwały z dnia 05.12.2014 r. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej (15.3 KB)

Projekt uchwały z dnia 04.12.2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach gminy Łęczyce (227.5 KB)

Projekt uchwały z dnia 19.11.2014 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łęczyce w roku 2015 (55.9 KB)
Projekt uchwały z dnia 20.11.2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji w roku budżetowym 2015 dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łęczyce oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (154.5 KB)

Projekt uchwały z dnia 26.11.2014 r. w sprawie odwołania składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęczycach (30.1 KB)

Projekt uchwały z dnia 26.11.2014 r. w sprawie powołania składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęczycach (28.4 KB)

Projekt uchwały z dnia 03.12.2014 r.w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Łęczyce (70.4 KB)

 

 

I/2015

Informacja o zwołaniu sesji Rady Gminy Łęczyce VII kadencji  (468.1 KB)

Projekt uchwały z dnia 20.11.2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Łęczyce (121.4 KB)

Projekt uchwały z dnia 20.11.2014 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łęczyce (132.2 KB)

Projekt uchwały z dnia 20.11.2014 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Łęczyce (366.3 KB)

Projekt uchwały z dnia 20.11.2014 r w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łęczyce (168.1 KB)

 

VII KADENCJA 2014-2018

 

 

 


ZAKOŃCZENIE VI KADENCJI 2010-2014

 

Zaproszenie na uroczystą sesję LIII RAdy Gminy Łęczyce VI kadencji (32.6 KB)

Sprawozdanie i informacja z prac wójta za okres międzysesyjny tj. dnia 21 października 2014 r. do dnia 3 listopada 2014 r. (99.6 KB)

Projekt uchwały z dnia 06.11.2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2014 rok (230.3 KB)

Projekt uchwały z dnia 06.11.2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2014-2019 (634.5 KB)

Projekt uchwały z dnia 20.10.2014 r. w sprawie obniżenia średniej  ceny skupu żyta za 1 q na obszarze Gminy Łęczyce za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (99.5 KB)

Projekt uchwały z dnia 8.10.2014 r.w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015 (317.5 KB)

Projekt uchwały z dnia 4.11.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat gruntów rolnych położonych w Brzeźnie Lęborskim (24.5 KB)

Projekt uchwały z dnia 22.10.2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łęczyce na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021" (58.4 KB)

CZ.I "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łęczyce na lata 2014-2017"  (2 MB)

CZ. II "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łęczyce na lata 2014-2017" (2.3 MB)

 

 

 

Projekt uchwały z dnia 17.11.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2015-2019 (622 KB)

Projekt uchwały z dnia 17.11.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyce na 2015 rok (853.2 KB)

 

 

Zaproszenie na obrady LII sesji Rady Gminy Łęczyce (33.2 KB)

Sprawozdanie i informacja z prac wójta za okres międzysesyjny tj. od dnia 17 września 2014 r. do dnia 21 października 2014 r. (229.9 KB)

Projekt uchwały z dnia 21.10.2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2014 rok (364.1 KB)

Projekt uchwały z dnia 21.10.2014 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2014-2019 (566.7 KB)

Projekt uchwały  w spawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Łęczyce w 2015 r. (147.9 KB)

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok (95.9 KB)

Projekt uchwały z dnia 20.10.2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Bożepole Wielkie, gmina Łęczyce  (493 KB)

Projekt uchwały z dnia 20.10.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w obr. Łówcz Górny z Januszem i Magdaleną małż. Dawidowicz (27.5 KB)

Projekt uchwały z dnia 20.10 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do zasobów mienia gminnego działki nr 354/13 położonej w Strzebielinie (73.4 KB)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działek gruntu nr: 635/1, 635/2, 635/3, 635/4, 635/5, 635/6, 635/8 położonych w Bożympolu Wielkim na rzecz właścicieli pawilonów handlowo-usługowych. (90.2 KB)

Projekt uchwały z dnia 21.10.2014 r. w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych, wykonywanych na pomniku przyrody o nr ewidencyjnym 224 -gat. dąb szypułkowaty, zlokalizowanym w miejscowości Godętowo, gmina Łęczyce (45.8 KB)

 

 

Sprawozdanie i informacja z prac wójta za okres międzysesyjny tj. od dnia 18 sierpnia 2014 r. do dnia 16 września 2014 r. (223.8 KB)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łęczyce za I półrocze 2014 roku CZ. I (2.1 MB)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łęczyce za I półrocze 2014 roku CZ. II (671.6 KB)

Projekt uchwały z dnia 17.09.2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2014 rok (199.6 KB)

Projekt uchwały z dnia 17.09.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2015 roku pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej na terenie Gminy Łęczyce (173.8 KB)

Projekt uchwały z dnia 03.09.2014 roku w sprawie przystąpienia Gminy Łęczyce do realizacji projektu współfinansowego ze środków Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywności energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej- plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013) (59.6 KB)

Projekt uchwały z dnia 17.09.2014 r. w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Rozłazino, gm. Łęczyce   (54.7 KB)

Projekt uchwały z dnia 17.09.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 454/14 położonej w Strzebielinie (48.5 KB)

Projekt uchwały z dnia 11.09.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do zasobów mienia gminnego działki nr 327/20 położonej w Strzebielinie (39.2 KB)

Projekt uchwały z dnia 15.09.2014 r.w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki nr 111/8 położonej w Świetlinie na rzecz Józefa i Urszuli, małż. Gruba (58 KB)

Projekt uchwały z dnia 17.09.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu, położonego w budynku komunalnym o numerze ewidencyjnym nr 303 w obrębie Strzebielino na rzecz Orange Polska S.A. na okres 3 lat bez konieczności przeprowadzenia przetargu. (33.5 KB)

Projekt uchwały z dnia 17.09.2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 393 położonej na terenie obrębu geodezyjnego Łęczyce, gmina Łęczyce (205.3 KB)

 

Sprawozdanie i informacja z prac wójta za okres międzysesyjny tj. od dnia 16 czerwca do dnia 14 sierpnia 2014 r (528.3 KB)

Informacja o zmianie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęczycach w związku z zawarciem kontraktu z NFZ POW na usługi abulatoryjnej opieki specjalistycznej (195.1 KB)

Projekt uchwały z dnia 14.08.2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na rok 2014 rok (270.2 KB)

Projekt uchwały z dnia 13.08.2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na laya 2014-2019 (545.2 KB)

Projekt uchwały z dnia   w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Łęczyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych   (64.3 KB)

Projekt uchwały z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie współdziałania z samorządami województwa pomorskiego w celu podjęcia skoordynowanych działań zmierzających do rewitalizacji linii kolejowych nr 229 na odcinku od Kartuz do Lęborka   (142.8 KB)

Projekt uchwały z dnia 14.08 2014 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na obszarze gminy Łęczyce (60.2 KB)      

Projekt uchwały z dnia 18.08.2014 r.zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy łeczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  (62.6 KB)

Projekt uchwały z dnia 25.06.2014 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Rady Gminy Łęczyce Nr XLV/22/2014 z dnia 17 marca 2014 rw sprawie wyrażenia zgpody na bezprzetargową sprzedaż działek nr: 159,185,189/5 oraz 189/1 (34.8 KB)

Projekt uchwały z dnia 16.06.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej, położonej w Bożympolu Małym stanowiącej działkę nr 138/5  (44.7 KB)

Projekt uchwały z dnia 15.05.2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Strzebielino, gm. Łęczyce (60.7 KB)

Protokół komisji Rewizyjnej nr 6/2014 dotyczącej kontroli działalności GZUK przeprowadzonej w dniach: 01.07.2014 r., 02.07.2014r., 03.07.2014 r., 28.07.2014 r., 29.07.2014 r.,30.07.2014r., 01.08.2014 r., 04.08.2014 r., 05.08.2014 r.  (82.5 KB)

Protokół nr 5/2014 z kontroli jednostek podległych (36.5 KB)

 

 

Sprawozdanie i informacja z prac  wójta za okres międzysesyjny tj. od dnia 13 maja 2014 r. do dnia 16 czerwca 2014 r. (390 KB)

Sprawozdania finansowe za 2013 r (451.3 KB)

Uchwała Nr 067/g244/r/i/14 Sładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Łęczyce za 2013 rok (105.6 KB)

Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Łęczycach o wykonaniu budżetu Gminy Łęczyce za 2013 rok (78.2 KB)

Uchwała Komnisji Rewizyjnej Rady Gminy Łęczyce z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łeczyce za 2013 rok (28.4 KB)

Uchwała Nr 160/g244/a/III/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2014 r. (65.2 KB)

Projekt uchwały z dnia 16.06.2014 r. w sprawie rozpatrywania i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok i informacją o stanie mienia jednostki oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łęczyce za 2013 rok (54.4 KB)

 

 

Projekt uchwały z dnia 18.06.2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2014 rok (279.2 KB)

Projekt uchwały z dnia 18.06.2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łeczyce na lata 2014-2019 (404.6 KB)

Projekt uchwały z dnia 17.06.2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Łęczyce na lata 2014-2020 (471 KB)

Projekt uchwały z dnia 10.06.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/37/2014 Rady Gminy Łęczyce z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Brzeźno Lęborskie, gmina Łęczyce (56.7 KB)

Projekt uchwały z dnia 16.06.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych, położonych w Rozłazinie (40.9 KB)

Projekt uchwały z dnia 16.06.2014 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej, położonej w Bożympolu Małym stanowiącej działkę nr 138/5 (40.7 KB)

 

Sprawozdanie i informacja z prac wójta za okres międzysesyjny tj. od dnia 17 kwietnia 2014 r. do dnia 12 maja 2014 r. (1.4 MB)

Projekt uchwały z dnia 16.05.2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2014-2019 (3.1 MB)

Projekt uchwały z dnia 15.05.2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na lata 2014 rok (1020.5 KB)

Projekt uchwały z dnia 16 .05.2014 r. w sprawie zmiany uchwały nR XLI/12/2014 Rady Gminy Łęczyce z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na terenie Gminy Łęczyce. (405.8 KB)

Projekt uchwały z dnia 15.05.2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łęczyce (1.5 MB)

Projekt uchwały z dnia 9.05.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki nr 53/72 położonej w obr. Godętowo na rzecz Władysława i Marzeny, małż. Naczk właścicieli działki 53/52
 (368 KB)

Projekt uchwały z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Strzebielino, gm. Łęczyce  (416.4 KB)

Projekt uchwały z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Strzebielino Osiedle, gm. Łęczyce (458 KB)

Projekt uchwały z dnia 12.03.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Brzeżno Lęborskie, gm. Łęczyce (522.7 KB)

Projekt uchwały z dnia 24.03.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kaczkowo, gmina Łęczyce  (604.9 KB)

Projekt uchwały z dnia 16.05.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Strzebielino, gmina Łęczyce  (473.7 KB)

Projekt uchwały z dnia 24.03.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kaczkowo, gmina Łęczyce (542.5 KB)

Projekt uchwały z dnia 24.03.2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegpo dla fagmentu obrębu geodezyjnego Brzeźno Lęborskie, gmina Łęczyce (665.2 KB)

Projekt uchwały z dnia 28.05.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczyce uchwalonego uchwałą nr VI/8/2011 Rady Gminy Łęczyce z dnia 25 lutego 2011 r. (879.4 KB)

Projekt uchwały z dnia 24.03.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Łęczyce uchwalonego Uchwałą nr VI/8/2011 Rady Gminy Łęczyce z dnia 25 lutego 2011 r. (440.9 KB)

 

 

 

 

 Sprawozdanie i informacja z prac wójta za okres międzysesyjny tj. od dnia 17 stycznia 2014 r. do dnia 5 marca 2014r. (2.5 MB)

Sprawozdanie z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łęczyce na 2013 rok (1 MB)

Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łęczyce na 2013 rok (108.4 KB)

Projekt uchwały z dnia 06.03.2014 r. w sprawie budżetu Gminy Łęczyce na 2014 rok. (332.9 KB)

Projekt uchwały z dnia 06.03.2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2014-2019 (219.6 KB)

Projekt uchwały z dnia 06.03 .2014 r.  w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki  (23.2 KB)

Projekt uchwały z dnia 06.03.2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji w roku budżetowym 2014 dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łęczyce oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (170.6 KB)

Projekt uchwały z dnia 06.03.2014r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczyce (179.5 KB)

Projekt uchwały z dnia 06.03.2014r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łęczyce na lata 2014-2032" (52.9 KB)

Zał.1 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest (1.2 MB)

Zał.2 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest (388.1 KB)

Projekt uchwały z dnia 06.03.2014r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Łęczyce na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. (214.2 KB)

Projekt uchwały z dnia 06.03.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/21/2013 z dnia 18 marca 2013. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Łęczyce na zadania związane z usuwaniem azbestu na terenie Gminy Łęczyce, przy udziale środków pochodzących z Województwa Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  (35.4 KB)

Projekt uchwały z dnia 06.03.2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Wójt Gminy Łęczyce  (68.5 KB)

Projekt uchwały z dnia 11.02.2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (39.3 KB)

Projekt uchwały z dnia 26.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działek nr 160,186,188 położonych w Brzeźnie Lęborskim na rzecz Pana Tomasza Glosa właściciela działek: nr 159,185,189/5 oraz nr 189/1. (33.9 KB)

Projekt uchwały z dnia 26.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobów mienia gminnego działki nr 136/1 obr. Kisewo, stanowiące własność Pana Marcina Plichta. (35.3 KB)

Projekt uchwały z dnia 19.02.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki nr 115/7, położonej w Bożympolu Wielkim na rzecz Torfowiska Biały Bór Sp.z o.o. właścicielki działek: nr 115/2, 115/6 oraz nr 115/10  (85.3 KB)

Projekt uchwały z dnia 19.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do zasobów mienia gminnego działki nr 34/7 położonej w Bożympolu Małym. (29.6 KB)

Projekt uchwały z dnia 12.02.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Łęczyce Nr XLIV/2/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGY PARK 44 Sp. z o.o. (30.5 KB)

Protokół nr 2/2014 z kontroli realizacji środków przeznaczonych dla OSP przeprowadzonej w dniach 09.12.2013r., 16.12.2013r., 14.01.2014r.,21.01.2014r., 10.02.2014r., 03.03.2014r., i 05.03.2014r., (31.9 KB)

 

 

 

Zaproszenie na obrady XLVI sesji Rady Gminy Łęczyce VI kadencji (62 KB)

Sprawozdanie i informacja z prac wójta za okres międzysesyjny tj.od dnia 5 marca 2014 r. do dnia 16 kwietnia 2014 r. (235.6 KB)

Zaopiniowanie sprawozdania finansowego SPZOZ w Łęczycach za 2013r. (502.7 KB)

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycach za 2013 r. (285.2 KB)

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Łęczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzcącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok" (234.5 KB)

Projekt uchwały z dnia 16.04.2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2014 r. (286.9 KB)

Projekt uchwały z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Łęczyce. (49.3 KB)

Projekt uchwały z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczyce dla części obszarów obrębów geodezyjnych Kaczkowo, Wysokie, Chrzanowo uchwalonego uchwałą Nr XVIII/2/2004 Rady Gminy Łęczyce z dnia 23 lutego 2004 r. (67.9 KB)

Projekt uchwały z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Łęczyce uchwalonego Uchwałą nr VI/8/2011 Rady Gminy Łęczyce z dnia 25 lutego 2011 r. (81.9 KB)

Projekt uchwały z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 123 położonej w obrębie geodezyjnym Chmieleniec, w gminie Łęczyce. (356.8 KB)

Projekt uchwały z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Brzeźno Lęborskie, gmina Łęczyce  (68.2 KB)

Projekt uchwały z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kaczkowo, gmina Łęczyce (68.2 KB)

Projekt uchwały z dnia 11 kwietnia 2914 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Łęczyce na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejstru zabytków. (241.1 KB)

Projekt uchwały z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie Statutu Gminy Łęczyce. (473.5 KB)

Protokół nr 4/2014 z kontroli procedur przetargowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg - sezon 2013/2014 na podstawie zlecenia Rady Gminy z dnia 30.12.2013r. (37.9 KB)

 

Liczba odwiedzin : 722
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Karolak
Czas wytworzenia: 2014-03-10 15:05:52
Czas publikacji: 2014-03-10 15:05:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak