Projekt uchwał 

 
 

C.D  VII KADENCJI 2014-2018

XVI/2015

Zaproszenie na obrady XVI sesji Rady Gminy Łęczyce 

Sprawozdanie i informacja z prac wójta za okres międzysesyjny tj. od dnia 10 grudnia 2015 r. do dnia 22 grudnia 2015 r.

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2015 rok

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2015-2019

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2015

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok

 

XV/2015

Zaproszenie na obrady XV sesji Rady Gminy Łęczyce

Sprawozdanie i informacje z prac wójta za okres międzysesyjny tj. od dnia 16.11.2015 r. do dnia 9.12.2015 r.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2016-2020

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łęczyce na 2016 rok

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia w roku 2016 kredytu długoterminowego

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej na terenie Gminy Łęczyce

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach do 1m3 ścieków doprowadzonych siecią kanalizacji sanitarnej z osiedla bloków mieszkaniowych w miejscowości Brzeźno Lęborskie

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2016 rok dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach na pokrycie kosztów utrzymania 1m2 powierzchni zieleni gminnej na terenie Gminy Łęczyce

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2016 rok dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach do wywozu 1m3 nieczystości płynnych, gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/81/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 30.11.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego na dwa samochody Dacia Dokker VAN dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cz. działki nr 93/9 i działki nr 105/1 w obrębie geodezyjnym Bożepole Małe, gmina Łęczyce

Projekt uchwały w sprawie planu finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łęczyce

Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łęczyce oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

XIV/2015

Zaproszenie na obrady XIV sesji Rady Gminy Łęczyce VII kadencji

Sprawozdanie i informacja z prac wójta za okres międzysesyjny tj. od dnia 16 października 2015 r. do dnia 16 listopada 2015 r.

Projekt uchwały z dnia 18 listopada 2015 r w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łęczyce

Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarczej i Budżetu Rady Gminy Łęczyce

Projekt uchwały z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2015 rok

Projekt uchwały z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2015-2019

Projekt uchwały z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Łęczyce

Projekt uchwały z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Łęczyce w 2016 roku

Projekt uchwały z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej na obszarze gminy Łęczyce

Projekt uchwały z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

Projekt uchwały z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Projekt uchwały z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łęczyce w roku 2016

Projekt uchwały z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łęczyce w roku 2016

Projekt uchwały z dnia 18 listopada 2015 r w sprawie zwrotu kosztów dojazdu dzieci pięcioletnich i uczniów do szkół i przedszkoli środkami komunikacji publicznej wobec których Gmina Łęczyce nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu

Projekt uchwały z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Projekt uchwały z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów,logopedów i doradców zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łęczyce

Projekt uchwały z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach gminy Łęczyce

Projekt uchwały z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cz. działki nr 93/9 i działki nr 105/1 w obrębie geodezyjnym Bożepole Małe, gmina Łęczyce

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łęczyce

 

 

XIII/2015

Zaproszenie na obrady XIII sesji Rady Gminy Łęczyce VII kadencji

Sprawozdanie i informacja z prac wójta za okres międzysesyjny tj. od dnia 2 września 2015 r do dnia 15 października 2015 r.

Projekt uchwały z dnia 16.10.2015 r w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2015 rok

Projekt uchwały z dnia 16.10.2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2015-2019

Projekt uchwały z dnia 16.10.2015 w sprawie zmiany uchwały Nr X/43/2016 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla sołtysów gminy Łęczyce

Projekt uchwały z dnia 30.09.2015 r w sprawie określenia regulaminu otwartego  konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na wyłonienie niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego do realizacji zadań wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Łęczyce

Projekt uchwały z dnia 19.10.2015 r. w sprawie zwrotu kosztów dojazdu dzieci pięcioletnich i uczniów do szkół i przedszkoli środkami komunikacji publicznej wobec których Gmina Łęczyce nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego  transportu i opieki w czasie przewozu

Projekt uchwały z dnia 15.10.2015 r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęczyce

Projekt uchwały z dnia w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie zasobów mienia gminnego działki nr 68, obr. Pużyce

Projekt uchwały z dnia 30.09.2015 r w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki  nr 417/4 położonej w Strzebielinie

Projekt uchwały z dnia 6.10.2015 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż części nieruchomości komunalnej położonej w Wysokim

Projekt uchwały z dnia 16.10.2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów mienia gminnego lokali mieszkalnych z zasobów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe-Nadleśnictwo Strzebielino

Projekt uchwały z dnia 16.10.2015 r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu, położonego w budynku komunalnym o numerze ewidencyjnym nr 303 w obrębie Strzebielino na rzecz Orange Polska S.A na okres 10 lat bez konieczności przeprowadzenia przetargu

 

XII/2015

Zaproszenie na obrady XII sesji Rady Gminy Łęczyce VII kadencji

Sprawozdanie i informacja z prac wójta za okres międzysesyjny tj. od dnia 2 września 2015 r. do dnia 15 października 2015 r.

Projekt uchwały z dnia 16.10.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na rok 2015

Projekt uchwały z dnia 16.10.2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2015-2019

Projekt uchwały z dnia 16.10.2015 r w sprawie zmiany uchwały Nr X/43/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla sołtysów gminy Łęczyce

Projekt uchwały z dnia 30.09.2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na wyłonienie niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego do realizacji zadań wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Łęczyce

Projekt uchwały z dnia 19.10.2015 r w sprawie zwrotu kosztów dojazdu dzieci pięcioletnich i uczniów do szkół i przedszkoli środkami komunikacji publicznej wobec których Gmina Łęczyce nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki przewozu.

Projekt uchwały z dnia 15.10.2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobom Gminy Łęczyce

Projekt uchwały z dnia 18.09.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobów mienia gminnego działki nr 68, obr. Pużyce

Projekt uchwały z dnia 30.09.2015 r w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki nr 417/4 położonej w Strzebielinie 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż części nieruchomości komunalnej położonej w Wysokim

Projekt uchwały z dnia 16.10.2015 r. w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów mienia gminnego lokali mieszkalnych z zasobów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Strzebielino

Projekt uchwały z dnia 16.10.2015 r.w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu, położonego w budynku komunalnym o numerze ewidencyjnym nr 303 w obrębie Strzebielino na rzecz Orange Polska S.A na okres 10 lat bez konieczności przeprowadzenia przetargu

Protokoły Komisji Rewizyjnej

 

XII/2015

Zaproszenie na obrady XII sesji Rady Gminy Łęczyce VII kadencji

Sprawozdanie i informacja z prac wójta za okres międzysesyjny tj. od dnia 31 lipca 2015r. do dnia 1 września 2015 r.

Projekt uchwały z dnia 03.09.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2015 rok

Projekt uchwały z dnia 03.09.2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2015-2019

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia w roku 2015 kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych, położonych w Łęczycach przy ul. Słonecznej

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnycch położonych w Godętowie

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działek nr 129/5 , 184/1, położonych w Brzeźnie Lęborskim

Projekt uchwały z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i określenia granic ich obwodów na terenie Gminy Łęczyce

Projekt uchwały z dnia 03.09.2015 r. w sprawie rezygnacji Gminy Łęczyce z członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka "Pradolina Łeby"

 

 

XI/2015

Zaproszenie na  obrady XI sesji Rady Gminy Łęczyce VII kadencji

Sprawozdanie i informacja z prac wójta za okres międzysesyjny tj. od dnia 16 czerwca 2015 r. do dnia 29 lipca 2015 r.

Projekt uchwały z dnia 30.07.2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2015 rok

Projekt uchwały z dnia 30.07.2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2015-2019

Projekt uchwały z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Łęczyce na zadania związane z usuwaniem azbestu na terenie Gminy Łęczyce, przy udziale środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Projekt uchwały z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łęczyce na lata 2015-2018"

Projekt uchwały z dnia 29 lipca 2015 r.w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów mienia gminnego nieruchomości stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych

Projekt uchwały z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do zasobów mienia gminnego działki nr 343/6 położonej w Strzebielinie

Projekt uchwały z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Łęczyce

Projekt uchwały z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie Statutu Sołectwa Wysokie

Projekt uchwały z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie Statutu Sołectwa Dąbrowa Brzezieńska

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji "Apelu Rady Gminy Łeczyce do Prezydenta RP, Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP Prezesa Rady Ministrów" dotyczącego zapisów w projekcie ustawy Prawo Wodne

 

X/2015

Zaproszenie na obrady X sesji Rady Gminy Łęczyce VII kadencji

Sprawozdanie i informacja z prac wójta za okres międzysesyjny tj. od dnia 15 maja 2015 r. do dnia 15 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 096/g244/R/I/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2015 r.

Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Łęczycach o wykonaniu budżetu Gminy Łęczyce za 2014 rok

Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łęczyce z dnia 05 czerwca 2015 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łęczyce za 2014 r.

Uchwała Nr 145/g244/A/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 15 czerwca 2015 r.

Projekt uchwały z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrywania i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok i informacją o stanie mienia jednostki oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łęczyce za 2014 r.

Projekt uchwały z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2015 rok

Projekt uchwały z dnia 17 zcerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2015-2019

Projekt uchwały z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/3/2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia w roku 2015 kredytu długoterminowego

Projekt uchwły z dnia  17 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad otzrymywania i wysokości diet sołtysów Łęczyce

Projekt uchwały z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łęczyce na lata 2015-2018 "

Zał. do projektu uchwały "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łęczyce na lata 2015-2018"

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do zasobów mienia gminnego działki nr 293/9 położonej w Bożympolu Małym

Projekt uchwały w spawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do zasobów mienia gminnego działek nr 163/7,163/8 położonych w Chmieleńcu

 

IX/2015

Zaproszenie na obrady IX sesji Rady Gminy Łęczyce VII kadencji

Sprawozdanie i informacja z prac wójta za okres międzysesyjny tj. od dnia 16 kwietnia 2015 r. do dnia 12 maja 2015 r.

Sprawozdanie z realizacji "Program współpracy Gminy Łęczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działaloność pożytku publicznego na 2014 rok"

Projekt uchwały z dnia 15.04.2015 r. w sprawie podziału sołectwa Wysokie na dwa odrębne sołectwa Wysokie i Dąbrowa Brzezieńska

Projekt uchwały z dnia 13.05.2015 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych, położonych w Świetlinie

Projekt uchwały z dnia 06.05.2015 r w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Przedszkola w Strzebielinie Osiedlu

Projekt uchwały z dnia 13.05.2015 r w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łęczyce

 

VIII/2015

Zaproszenie na obrady VIII sesji Rady Gminy Łęczyce VII kadencji

Sprawozdanie i informacja z prac wójta za okres międzysesyjny tj. od dnia 11 marca 2015 r. do dnia 15 kwietnia 2015 r.

Projekt uchwały z dnia 16.04.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2015 rok

Projekt uchwały z dnia 15.04.2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Rozłazino , gm. Łęczyce

Projekt uchwały z dnia 15.04.2015 r.w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Rozłazino gm. Łęczyce

Projekt uchwały z dnia 15.04.2015 r. w sprawie podziału sołectwa Wysokie na dwa odrębne sołectwa Wysokie i Dąbrowa Brzezieńska

Projekt uchwały z dnia 08.04.2015 r. w sprawie ustalenia zasad otrzymywania diet sołtysów gminy Łęczyce

Projekt uchwały z dnia 09.04.2015 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Godętowo, gmina Łęczyce

Projekt uchwały z dnia 09.04.2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr: 104/3,100/3, 98, 62/1, 62/2, 63, 49, 3, 4/1, 158/1, 116/4, 116/3, 109/1, 2, 40, 41, 42, 43, 64, 4/2, 5, 6, 11/1, 14, 8/3, 7, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 51/1, 51/2, cz. 61, 102, 103, 110/1, 112, 113, cz. 118, 159, 166/1, 167/1, 167/2 i cz. 164/1 w obrębie geodezyjnym Strzelęcino ,gmina Łęczyce

Projekt uchwały z dnia 15.04.2015 r. w sprawie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łęczyce

Projekt uchwały z dnia 16.04.2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Łęczyce na lata 2015-2018

 

VII/2015

Zaproszenie na obrady VII sesji Rady Gminy Łęczyce VII kadencji (38.8 KB)

Sprawozdanie i informacja z prac wójta za okres międzysesyjny tj. od dnia 11 lutego 2015 r. do dnia 10 marca 2015 r. (1.6 MB)

Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęczycach (2.4 MB)

Sprawozdanie z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łęczyce (1.1 MB)

Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łęczyce (933 KB)

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycach za 2014 r. (3.3 MB)

Projekt uchwały z dnia 11.03.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2015 rok (3.3 MB)

Projekt uchwały z dnia 11.03.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2015-2019 (3 MB)

Projekt uchwały z dnia 10.03.2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczyce uchwalonego Uchwałą nr VI/8/2011 Rady Gminy Łęczyce z dnia 25.02.2011 r.  (451.2 KB)

Projekt uchwały z dnia 10.03.2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Bożepole Wielkie, gmina Łęczyce (409.9 KB)

Projekt uchwały z dnia 10.03.2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 79/4 i 601 zlokalizowanych w obrębie Bożepole Weilkie, gmina Łęczyce (358.4 KB)

Projekt uchwały z dnia 16.02.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do zasobów mienia gminnego działki nr 354/21 położonej w Strzebielinie (388.7 KB)

Projekt uchwały z dnia 06.03.2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczyce  (1.4 MB)

Projekt uchwały z dnia 11.03.2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Łęczyce na zadania związane z usuwaniem azbestu na terenie Gminy Łęczyce , przy udziale środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (1.9 MB)

 

VI/2015

Zaproszenie na obrady VI sesji Rady Gminy Łęczyce VII kadencji (305.9 KB)

Sprawozdanie i informacja z prac wójta za okres międzysesyjny tj.od dnia 12 stycznia 2015 r. do dnia 10 lutego 2015 r, (2.3 MB)

Projekt uchwały z dnia 12.02.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2015 rok (1.9 MB)

Projekt uchwały z dnia 12.02.2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2015-2019 (1.4 MB)

Projekt uchwały z dnia 11.02.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (25.1 KB)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki nr 115/11, położonej w Bożympolu Wielkim na rzecz Torfowiska Biały Bór Sp. z o.o. właścicielki działki nr 115/2 (256.2 KB)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezptrzetargową sprzedaż działki nr 635/7, położonej w Bożympolu Wielkim  (384.7 KB)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 281/3, położonej w Łęczycach na rzezcz użytkownika wieczystego Przedsiębiorstwa Drzewnego POLTAREX Sp. z o.o.
 (399.1 KB)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobów mienia gminnego działki nr 149/1 obr. Rozłazino (328.6 KB)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody za nieodpłatne przejęcie do zasobów mienia gminnego działki nr 398/5 położonej w Rozłazinie (350.2 KB)

Projekt uchwały z dnia 30.01.2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół i Przedszkola w Strzebielinie Osiedlu (248.2 KB)

 

V/2015

Zaproszenie na obrady V sesji Rady Gminy Łęczyce VII kadencji  (185.9 KB)

Projekt uchwały z dnia 27.01.2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (848.7 KB)

Projekt uchwały z dnia 27.01.2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Łęczyce  (941.7 KB)

Projekt uchwały z dnia 28.01.2015 r. w sprawie ustalenia  kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łęczyce (402.5 KB)

Projekt uchwały z dnia 28.01.2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Łęczyce w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łęczyce w roku 2015  (454 KB)

 

Liczba odwiedzin : 1009
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Cylkowska Monika
Czas wytworzenia: 2015-03-02 12:38:50
Czas publikacji: 2016-03-08 15:45:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak