Projekty uchwał w 2019 roku kdencja VIII 2018-2023 r.  

 
 

PROJEKTU UCHWAŁ NA SESJĘ V/2019 NA DZIEŃ 14.02.2019 R.

2. Projekt uchwaly w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

3. Projekt w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

 

PROJEKTY UCHWAŁ NA SESJĘ NA DZIEŃ 28.01.2019 R.

2. Sprawozdanie i informacja z prac wójta za okres międzysesyjny tj. od dnia 18 grudnia 2018 r. do dnia 16 stycznia 2019 r.

3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Łęczyce na 2019 rok

4. Projekt uchwaly w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2019 rok.

5. Projekt uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2019-2024

6. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Chmieleniec, gmina Łęczyce

7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Rady Gminy Łęczyce Nr XVIII/2/2004 z dnia 23 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczyce dla części obszarów obrębów
geodezyjnych Kaczkowo, Wysokie i Chrzanowo, we fragmencie

8. Projekt uchwały w sprawie powołania składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęczycach

9. Projekt uchwaly w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla sołtysów Gminy Łęczyce

10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycach

 

Liczba odwiedzin : 36
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Karolak
Czas wytworzenia: 2019-01-21 08:52:59
Czas publikacji: 2019-02-11 16:51:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak