Wysokośc dotacji na 1 ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola w 2019 roku 

 
 

ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2018 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE z dnia 03 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w 2019 roku.

Na podstawie art. 46 ust.l pkt. 2) oraz art. 17 ust. 1 i 3, w związku z art. 44 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203). § 1. 1. Ustalam podstawową kwotę dotacji na rok 2019 na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkola
niepublicznego w wysokości 6 518,87 zł.

2.Ogłaszam statystyczną liczbę uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łęczyce wynoszącą 291 uczniów wg Systemu Informacji Oświatowej sporządzonego na dzień 30.09.2018r.
§ 2. Ustalam miesięczną stawkę dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w równej wysokości podstawowej kwoty dotacji (w ramach otwartego konkursu) - 543,24 zł na terenie Gminy Łęczyce.
§ 3. Ustalam miesięczną stawkę dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji - 407,73 zł na terenie Gminy Łęczyce.
§ 4. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych została wyliczona podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na podstawie wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez gminę przedszkoli pomniejszonych o:
- zaplanowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- zaplanowane dochody z tytułu opłat za wyżywienie,
- kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na dziecko niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
- kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu (posiadające opinię),
i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych przedszkolach, pomniejszonych o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych tych przedszkolach.

Podstawowa kwota dotacji:

1. koszty zaplanowanych bieżących wydatków na prowadzenie przedszkoli:
ZS-P Strzebielino - 936 919,10 zł
ZS-P Łęczyce - 685 793,40 zł (w tym doliczona kwota 34 494 zł zabezpieczone w rozdziale 80149)
ZKIW Rozłazino - 565 717,42 zł
razem 2 188 429,92 zł

2. zaplanowane opłaty z wyżywienia:
ZS-P Strzebielino - 86 200,00 zł
ZS-P Łęczyce - 70 000,00 zł
ZKIW Rozłazino - 61 819,00 zł
razem 218 019,00 zł

3. zaplanowane opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego:
ZS-P Strzebielino - 36 100,00 zł
ZS-P Łęczyce - 9 800,00 zł
ZKIW Rozłazino - 10 280,00 zł
razem 56 180,00 zł

4. iloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolu oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych przedszkolach:
- 23 757,98 zł - jeden uczeń.

5. statystyczna liczba uczniów w przedszkolach wynosi 290 osób (liczba uczniów pomniejszona o 1 ucznia niepełnosprawnego).
2 188 429,92 zł
- 218 019,00 zł
- 56 180,00 zł
- 23 757,98 zł
1 890 472,94 zł/290 uczniów = 6 518,87 zł / 12 m-cy = 543,24 zł(100 % kosztów utrzym. ucz.).

Miesięczna podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia w 2019r - 543,24 zł
Stawka dotacji na jednego ucznia w niepublicznym przedszkolu
- 75% x 543,24 zł = 407,73 zł

 

 

Liczba odwiedzin : 18
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Iwona Reszka
Czas wytworzenia: 2019-01-07 16:42:37
Czas publikacji: 2019-01-07 16:42:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak