Zarządzenia na 2019 rok  

 
 

Zarządzenie Nr 0050.1.2019 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.2.2019 Wójta Gminy Łęczyce  z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej d/s Wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

Zarządzenie Nr 0050.3.2019  Wójta Gminy Łęczyce  z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 0050.4.2019 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 3 stycznia 2019 r.  w sprawie wyodrębnienia wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podległych Gminie Łęczyce

Zarządzenie Nr 0050.5.2019  Wójta Gminy Łęczyce  Szefa Obrony Cywilnej Gminy  z dnia 11 stycznia 2019 roku  w sprawie ustaleniaPlanu działania w zakresie obrony cywilnej w gminie Łęczyce na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.7.2019 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu d/s Opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łęczyce na lata 2019-2029

Zarządzenie Nr 0050.9.2019 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2019-2024

Zarządzenie Nr 0050.10.2019 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 30.01.2019r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego na rok 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania
przedszkolnego oraz do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łęczyce

Zarządzenie nr 0050.11.2019  Wójta Gminy Łęczyce  z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenie kontroli z otrzymanej dotacji w 2018 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 0050.13.2019 Wójt Gminy Łęczyce z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.7.2019

Zarządzenie Nr 0050.14.2019 Wójt Gminy Łęczyce z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego sołeckiej komisji wyborczej d/s przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Strzebielino-Osiedle

Zarządzenie Nr 0050.15.2019 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 05 lutego 2019r. w sprawie stosowania prewpsółczynnika VAT oraz proporcji rocznej struktury sprzedaży w 2019 roku w jednostkach organizacyjnych Gminy Łęczyce objętych centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług

Zarządzenie Nr 0050.16.2019 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2019r

 

Zarządzenie Nr 0050.18.2019 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Nawcz

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 92
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Ilona Piotrowska
Czas wytworzenia: 2019-01-07 16:16:13
Czas publikacji: 2019-02-20 08:12:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak