UCHWAŁY 2018 ROK 

 

 

UCHWAŁY Z SESJI  XLVIII -STYCZEŃ

UCHWAŁA NR XLVIII/1/2018RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PLANÓW PRACY KOMISJI RADY GMINY ŁĘCZYCE NA 2018 ROK

UCHWAŁA NR XLVIII/2/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNEJ, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI BOŻEPOLE MAŁE.

UCHWAŁA NR XLVIII/3/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA PRZYSTĄPIENIE GMINY ŁĘCZYCE DO KLASTRA ENERGETYCZNEGO POD NAZWĄ "KLASTER ZIELONEJ ENERGII KASZUB"

UCHWAŁA NR XLVIII/4/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. W SPRAWIE POWIERZENIA SPÓŁCE ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW "CZYSTA BŁĘKITNA KRAINA" SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W CZARNÓWKU ZADANIA WŁASNEGO GMINY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE PRZEZ GMINĘ UMOWY WYKONAWCZEJ NIEZBĘDNEJ DLA REALIZACJI PROJEKTU PN.: "ROZBUDOWA KOMPOSTOWNI W RIPOK CZARNÓWKO"

UCHWAŁA NR XLVIII/5/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. W SPRAWIE ZMIANY ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVII/120/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 GRUDNIA 2017R. W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU OBRĘBU GEODEZYJNEGO CHRZANOWO, GM. ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR XLVIII/6/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. W SPRAWIE ZMIANY ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVII/121/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 GRUDNIA 2017R. W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU OBRĘBU GEODEZYJNEGO WYSOKIE, GM. ŁĘCZYCE

 

UCHWAŁY Z SESJI XLIX - LUTY

UCHWAŁA NR XLIX/7/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 19 LUTEGO 2018 R.  W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2018 ROK

UCWAŁA NR XLIX/8/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 19 LUTEGO 2018 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2018-2024

UCHWAŁA NR XLIX/9/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 19 LUTEGO 2018 R. W SPRAWIE USTALENIA TRYBU UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, NIEPUBLICZNYCH INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PROWADZONYCH NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCE ORAZ TRYBU PRZEPROWADZANIA KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI ICH POBRANIA I WYKORZYSTANIA

UCHWAŁA NR XLIX/10/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 19 LUTEGO 2018 R. W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ŁĘCZYCE PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, PUBLICZNYCH INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

UCHWAŁY Z SESJI L/2018 - LUTY

UCHWAŁA NR L/11/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE W SPRAWIE ZAMIARU PRZEKSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZEŹNIE LĘBORSKIM W FILIĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁĘCZYCACH O STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ KLAS I-III Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM

 

UCHWAŁY Z SESJI LI/2018 - MARZEC

UCHWAŁA NR LI/12/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA  26 MARCA 2018 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR LI/13/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 26 MARCA 2018 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2018-2024

UCHWAŁA NR LI/14/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 26 MARCA 2018 R. W SPRAWIE PODZIAŁU GMINY ŁĘCZYCE NA OKRĘGI WYBORCZE

UCHWAŁA NR LI/15/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 26 MARCA 2018 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA "PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCE".

UCHWAŁA NR LI/16/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 26 MARCA 2018 R. W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD PRZYZNAWANIA Z BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ STAREGO ŹRÓDŁA CIEPŁA NA NOWE - EKOLOGICZNE, PRZY UDZIALE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU W RAMACH KONKURSU "CZYSTE POWIETRZE POMORZA"

UCHWAŁA NR LI/17/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 26 MARCA 2018 R. W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD PRZYZNAWANIA Z BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI SŁUŻĄCYCH OCHRONIE POWIETRZA, POLEGAJĄCYCH NA WYMIANIE ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH LUB LOKALACH MIESZKALNYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR LI/18/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 26 MARCA 2018 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE OD SKARBU PAŃSTWA NA RZECZ GMINY ŁĘCZYCE W DRODZE DAROWIZNY NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OBRĘBIE GEODEZYJNYM BOŻEPOLE WIELKIE.

UCHWAŁA NR LI/19/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 26 MARCA 2018 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAMIANĘ GRUNTÓW, POŁOŻONYCH W OBRĘBIE GEODEZYJNYM STRZEBIELINO.

 

UCHWAŁY Z SESJI LII/2018-KWIECIEŃ

UCHWAŁA NR LII/20/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 23 KWIETNIA 2018 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDZETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2018 ROK

UCHWAŁA NR LII/21/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 23 KWIETNIA 2018 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2018-2024

UCHWAŁA NR LII/22/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 23 KWIETNIA 2018 R. W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XLVI/107/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 18 GRUDNIA 2017 R. W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI WEJHEROWSKIEMU NA REALIZACJĘ ZADAŃ REMONTOWYCH NA DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCE W 2018 ROKU.

UCHWAŁA NR LII/23/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 23 KWIETNIA 2018 R. W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XLVI/107/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 18 GRUDNIA 2017 R. W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI WEJHEROWSKIEMU NA REALIZACJĘ ZADAŃ REMONTOWYCH NA DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCE W 2018 ROKU.

UCHWAŁA NR LII/24/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 23 KWIETNIA 2018 R. W SPRAWIE PODZIAŁU GMINY ŁĘCZYCE NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA, USTALENIA ICH NUMERÓW, GRANIC ORAZ SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH.

UCHWAŁA NR LII/25/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 23 KWIETNIA 2018 R. W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU DZIAŁEK 51/15, 51/16, 51/17, 51/18, 51/13 POŁOŻONYCH W OBRĘBIE GEODEZYJNYM GODĘTOWO, GMINA ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR LII/26/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 23 KWIETNIA 2018 R. W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU DZIAŁKI NR 37 OBRĘBU GEODEZYJNEGO GODĘTOWO, GM. ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR LII/27/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 23 KWIETNIA 2018 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNEJ, POŁOŻONEJ W OBRĘBIE GEODEZYJNYM BOŻEPOLE MAŁE.

UCHWAŁA NR LII/28/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 23 KWIETNIA 2018 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W OBRĘBIE GEODEZYJNYM ŁĘCZYCE.

UCHWAŁA NR LII/29/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 23 KWIETNIA 2018 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NIEODPŁATNE NABYCIE DO ZASOBÓW MIENIA GMINNEGO NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, KTÓREJ DYSPONENTEM JEST KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA.

UCHWAŁA NR LII/30/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 23 KWIETNIA 2018 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAMIANĘ GRUNTÓW, POŁOŻONYCH W OBRĘBIE GEODEZYJNYM STRZEBIELINO.

UCHWAŁA NR LII/31/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 23 KWIETNIA 2018 R. W SPRAWIE NADANIA NAZWY ULICY W MIEJSCOWOŚCI ROZŁAZINO, GM. ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR LII/32/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 23 KWIETNIA 2018 R. W SPRAWIE NADANIA NAZWY ULICY W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA WIELKA, GM. ŁĘCZYCE

UCHWAŁY Z SESJI LIII/2018 - MAJ

UCHWAŁA NR LIII/33/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 10 MAJA 2018 R. W SPRAWIE ROZPATRZENIA SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR LIII/34/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 10 MAJA 2018 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCACH ZA ROK 2017.

UCHWAŁA NR LIII/35/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 10 MAJA 2018 R. W SPRAWIE ZMIANU BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2018 ROK

UCHWAŁA NR LIII/36/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 10 MAJA 2018 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2018-2024

UCHWAŁY Z SESJI LIV/2018 - MAJ

UCHWAŁA NR LIV/37/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 14 MAJA 2018 R. W SPRAWIE NIESIENIA DO PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ ODWOŁANIA OD POSTANOWIENIA KOMISARZA WBORCZEGO W SŁUPSKU I

 

 UCHWAŁY Z SESJI LV/2018 - CZERWIEC

UCHWAŁA NR LV/38/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE 4 CZERWCA 2018 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2018R.

UCHWAŁA NR LV/39/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE 4 CZERWCA 2018 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2018-2024

UCHWAŁA NR LV/40/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 4 CZERWCA 2018 R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁĘCZYCACH W PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ŁĘCZYCACH I UTWORZENIA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŁĘCZYCACH

UCHWAŁA NR LV/41/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 4 CZERWCA 2018 R. W SPRAWIE ZASAD OBNIŻANIA TYGODNIOWEGO OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH NAUCZYCIELOM, KTÓRYM POWIERZONO STANOWISKA KIEROWNICZE, OKREŚLENIA TYGODNIOWEGO OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU GODZIN ZAJĘĆ NAUCZYCIELI REALIZUJĄCYCH W RAMACH STOSUNKU PRACY OBOWIĄZKI OKREŚLONE DLA STANOWISK O RÓŻNYM TYGODNIOWYM OBOWIĄZKOWYM WYMIARZE ZAJĘĆ, OKREŚLENIA OBOWIĄZKOWEGO TYGODNIOWEGO WYMIARU ZAJĘĆ DLA PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGÓW, LOGOPEDÓW I DORADCÓW ZAWODOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR LV/42/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 4 CZERWCA 2018 R. W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU OBRĘBU GEODEZYJNEGO ŁĘCZYCE, GM. ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR LV/43/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 4 CZERWCA 2018 R. W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANI PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU OBRĘBU GEODEZYJNEGO KACZKOWO, GM. ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR LV/44/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 4 CZERWCA 2018 R. W SPRAWIE DOPUSZCZENIA ZAPŁATY PODATKÓW I OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE INSTRUMENTEM PŁATNICZYM

UCHWAŁA NR LV/45/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 4 CZERWCA 2018 R. W SPRAWIE ZAJĘCIA STANOWISKA DOTYCZĄCEGO FUNKCJONOWANIA STRZELNICY W MIEJSCOWOŚCI ŚWIETLINO.

 

UCHWAŁY Z SESJI LVI/2018- CZERWIEC

UCHWAŁ NR LVI/46/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 19 CZERWCA 2018 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2018 ROK

UCHWAŁ NR LVI/47/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 19 CZERWCA 2018 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLTNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2018-2024

UCHWAŁA NR LVI/48/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 19 CZERWCA 2018 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

UCHWAŁA NR LVI/49/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 19 CZERWCA 2018 R. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z TYTUŁU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK

UCHWAŁA NR LVI/50/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 19 CZERWCA 2018 R. W SPRAWIE OKREŚLENIA TRYBU I SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW OCENY WNIOSKÓW O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

UCHWAŁA NR LVI/51/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 19 CZERWCA 2018 R. W SPRAWIE USTALENIA DOPŁAT DO TARYF DO ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW, REALIZOWANEGO PRZEZ GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ŁĘCZYCACH

UCHWAŁA NR LVI/52/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 19 CZERWCA 2018 R. W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XLVII/123/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 GRUDNIA 2017R. W SPRAWIE USTALENIA REGULAMINU WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ORAZ ZASAD PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA DODATKÓW SOCJALNYCH DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH GMINY ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR LVI/53/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 19 CZERWCA 2018 R. W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA OKRESU DZIAŁANIA DORAŹNEJ KOMISJI STATUTOWEJ RADY GMINY ŁĘCZYCE

 UCHWAŁA Z SESJI LVII/2018 - LIPIEC

UCHWAŁA NR LVII.54.2018 RADY GMINY ŁECZYCE Z DNIA 16 LIPCA 2018 R.  W SPRAWIE WNIESIENIA DO PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ ODWOŁANIA OD POSTANOWIENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU I

UCHWAŁY Z SESJI LVIII/2018 - LIPIEC

UCHWAŁA NR LVII.55.2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 24 LICPA 2018 R.  W SPRAWIE ROZPATRZENIA SKARGI NA DZIAŁAŁALNOŚĆ KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZEJ W ŁĘCZYCACH

UCHWAŁA NR LVIII.56.2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 24 LIPCA 2018 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2018 ROK

UCHWAŁA NR LVIII.57.2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 24 LIPCA 2018 R.  W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2018-2024

UCHWAŁA NR LVIII.58.2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 24 LIPCA 2018 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŁĘCZYCE NA LATA 2018 - 2020

 

UCHWAŁY Z SESJI LIX/2018 - SIERPIEŃ

UCHWAŁA NR LIX/59/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 8 SIERPNIA 2018 R. W SPRAWIE UDZIELENIA PEŁNOMOCNICTWA DO REPREZENTOWANIA RADY GMINY ŁĘCZYCE PRZED WOJEWÓDZKIMI SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI I NACZELNYM SĄDEM ADMINISTRACYJNYM W WARSZAWIE

 

UCHWAŁY Z SESJI LX/2018 - SIERPIEŃ

UCHWAŁA NR LIX/60/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 8 SIERPNIA 2018 R.W SPRAWIE WNIESIENIA DO NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W WARSZAWIE SKARGI OD UCHWAŁY PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 06 SIERPNIA 2018R.

UCHWAŁA NR LX/61/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 20 SIERPNIA 2018 R. W SPRAWIE USTALENIA MAKSYMALNEJ LICZBY ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

UCHWAŁA NR LX/62/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 20 SIERPNIA 2018 R. W SPRAWIE OKREŚLENIA TRYBU I SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW OCENY WNIOSKÓW O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

UCHWAŁA NR LX/63/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCEZ DNIA 20 SIERPNIA 2018 R. W SPRAWIE NADANIA NAZWY ULICY W MIEJSCOWOŚCI ŁĘCZYCE, GM. ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR LX/64/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 20 SIERPNIA 2018 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NIEODPŁATNE PRZEJĘCIE DO ZASOBÓW MIENIA GMINNEGO DZIAŁKI NR 165/24 POŁOŻONEJ W CHMIELEŃCU

UCHWAŁA NR LX/65/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 20 SIERPNIA 2018 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NIEODPŁATNE PRZEJĘCIE DO ZASOBÓW MIENIA GMINNEGO DZIAŁKI NR 414/19 POŁOŻONEJ W ŁĘCZYCACH

UCHWAŁA NR LX/66/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 20 SIERPNIA 2018 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NIEODPŁATNE PRZEJĘCIE DO ZASOBÓW MIENIA GMINNEGO DZIAŁEK NR: 328/25, 328/26 ORAZ 328/5 POŁOŻONYCH W STRZEBIELINIE

UCHWAŁA NR LX/67/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 20 SIERPNIA 2018 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO NR 2 POŁOŻONEGO W ŚWIETLINIE 17 ORAZ WYRAŻENIA ZGODY NA UDZIELENIE BONIFIKATY OD CENY SPRZEDAŻY.

UCHWAŁA NR LX/68/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 20 SIERPNIA 2018 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE OD SKARBU PAŃSTWA NA RZECZ GMINY ŁĘCZYCE W DRODZE DAROWIZNY NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OBRĘBIE GEODEZYJNYM ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR LX/71/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 20 SIERPNIA 2018 R. ROZPATRZENIA SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ DYREKTOR GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY I BIBLIOTEKI W ŁĘCZYCACH Z SIEDZIBĄ W STRZEBIELINIE.

UCHWAŁA NR LX/72/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 20 SIERPNIA 2018 R. W SPRAWIE ROZPATRZENIA SKARGI NA BEZCZYNNOŚĆ WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR LX/73/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 20 SIERPNIA 2018 R. W SPRAWIE ZAMIARU LIKWIDACJI I PRZEKSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZEŹNIE LĘBORSKIM W FILIĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁĘCZYCACH O STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ KLAS I -III Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM

UCHWAŁA NR LX/74/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 20 SIERPNIA 2018 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NIEODPŁATNE NABYCIE DO ZASOBÓW MIENIA GMINNEGO NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, KTÓREJ DYSPONENTEM JEST KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

UCHWAŁY Z SESJI NR LXI/2018 - WRZESIEŃ

UCHWAŁA NR LXI/75/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2018 R. W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR LII/24/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 23 KWIETNIA 2018 ROKU W SPRAWIE PODZIAŁU GMINY ŁĘCZYCE NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA, USTALENIA ICH NUMERÓW, GRANIC ORAZ SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH.

UCHWAŁA NR LXI/76/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2018 R. W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY PARTNERSKIEJ Z POWIATEM WEJHEROWSKIM DOTYCZĄCEJ REALIZACJI PROJEKTU "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1322G KISEWO-ŻELAZNO- DW 213 NA ODCINKU PRZEZ MIEJSCOWOŚĆ ŚWICHOWO".

UCHWAŁA NR LXI/77/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2018 R.  W SPRAWIE PRZYJĘCIA REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR LXI/78/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2018 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU I ZAKRESU ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW, W ZAMIAN ZA UISZCZONĄ PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR LXII/79/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2018 R. W SPRAWIE ROZPATRZENIA SKARGI NA BEZCZYNNOŚĆ WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE

 

 

 


Liczba odwiedzin : 654
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Karolak
Czas wytworzenia: 2018-03-06 13:39:57
Czas publikacji: 2018-09-27 10:08:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak