Zarządzenia 2018 rok 

 
 

Zarządzenia Nr 0050.1.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.2.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2018 roku przysługującego za święto przypadające w sobotę

Zarządzenie Nr 0050.3.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 0050.4.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 03 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawki miesięcznej dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w 2018 roku

Zarządzenie Nr 0050.5.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczacych wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie nieruchomości o nr ewidencyjnym 110, położonej w obrębie geodezyjnym Bożepole Małe 

Zarządzenie Nr 0050.6.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Łęczyce w 2018 roku

Zarządzenie Nr 0050.7.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 26.01.2018 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejsocwego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 38/1, 38/2 i 39 w obrębie geodezyjnym Łówcz Górny gmina Łęczyce

 Zarządzenie Nr 0050.8.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 30.01.2018 r.  w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.9.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 31.01.2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu organizowanego w ramach projektu partnerskiego "Termomodernizacja budynków użyteczności  publicznej na obszarze MOF Lębork" organizowanego we współpracy Powiatu Lęborskiego, Gminy Nowa Wieś Lęborska i Gminy Łęczyce

Zarządzenie Nr 0050.10.2018 Wójta Gminy Łęczyce Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia "Planu działania w zakresie obrony cywilnej w gminie Łęczyce na 2018 rok"

Zarządzenie Nr 0050.11.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli z otrzymanej dotacji w 2017 roku przez organizację pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 0050.12.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 31.01.2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do szkół podstawowych, dla których  organem prowadzącym jest Gmina Łęczyce

Zarządzenie Nr 0050.13.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie stosowania prewspółczynnika VAT oraz proporcji rocznej struktury sprzedaży w 2018 roku w jednostkach organizacyjnych Gminy Łęczyce objętych centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług

Zarządzenie Nr 0050.14.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków złożonych przez sołectwa w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego pod nazwą "Aktywne Sołectwo Pomorskie"

Zarządzenie Nr 0050.15.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 20 luego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.16.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego na rzecz Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach

Zarządzenie Nr 0050.17.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 05 marca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego na rzecz Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Bożympolu Wielkim

Zarządzenie Nr 0050.18.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.58.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 03 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędy Gminy Łęczyce

Zarządzenie Nr 0050.19.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie ustalenia w Urzędzie Gminy Łęczyce jako jednostce obsługującej jednostkę samorządu terytorialnego proporcji rocznej sprzedaży za 2017 rok oraz prewspółczynnika za 2017 rok do zastosowania od obliczenia podatku VAT w 2018 toku

Zarządzenie Nr 0050.20.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.21.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie uczestniczenia w rejonowym treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w dniu 15.03.2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.22.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów na środek trwały na rzecz Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach

Zarządzenie Nr 0050.23.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia  16 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia I otwartego  konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2018 r. w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Zarządzenie Nr 0050.24.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na dofinansowanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Łęczyce w 2018 roku

Zarządzenie Nr 0050.25.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedusy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łęczyce

Zarządzenie Nr 0050.26.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach

Zarządzenie Nr 0050.27.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 28 marca 2018 r.  w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łęczycach

Zarządzenie Nr 0050.28.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.29.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.30.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 16 kwietnia 2018 r.  w sprawie powołania komisji w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert w 2018 roku

Zarządzenie Nr 0050.31.2018  Wójta Gminy Łęczyce z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2018 rok w jednostkach organizacyjnych Gminy Łęczyce

Zarządzenie Nr 0050.32.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2018r.

Zarządzenie Nr 0050.33.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 24.04.2018 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki
w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie za 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.34.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie
dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2018 r. w formie wsparcia
realizacji zadania publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Zarządzenie Nr 0050.35.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie zadań z zakresu sportu na
terenie Gminy Łęczyce w 2018 roku

Zarządzenie Nr 0050.36.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Zarządzenie nr 0050.37.2018 Wójta Gminy Łęczyce  z dnia 30.04.2018 r. w sprawie dokonania aktualizacji wysokości dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w 2018 roku, według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc pierwszej aktualizacji.

 Zarządzenie nr 0050.38.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 02 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród uczniom z terenu Gminy Łęczyce za szczególne osiągnięcia i promowanie gminy.

 Zarządzenie nr 0050.39.2018 Wójta Gminy Łęczyce w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego w roku szkolnym 2017/2018 na okres od 01 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

Zarządzenie nr 0050.40.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 09 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji do zbadania przestrzegania przepisów utrzymania czystości porządku na terenie działek ogrodniczych w miejscowości Bożepole Wielkie, szczególnie w zakresie gospodarki wodno - ściekowej oraz odpadowej.

Zarządzenie nr 0050.41.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.42.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 18 maja 2018r. w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania strat w pasiekach spowodowanych padnięciem pszczół na terenie Gminy Łęczyce 

Zarządzenie Nr 0050.42.I.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 1 czerwca 2018 roku w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycach do realizacji zadań
wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry Start” z dnia 30 maja 2018 r. (Dz. U. 2018
poz.1061) w związku z art. 187a ust. 2 z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2018 poz. 998 ze zm.)

Zarządzenie Nr 0050.43.2018 Wójta Gminy Łeczyce z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2018 rok

Zarządzenie nr 0050.44.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 15 czerwca 2018 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Łęczyce w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łęczyce.

Zarządzenie Nr 0050.45.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Lęborskim

Zarządzenie Nr 0050.46.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2018r.

Zarządzenie Nr 0050.47.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 25.06.2018r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów na środek trwały na rzecz Gminnego
Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach

Zarządzenie nr 0050.48.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.40.2018 z dnia 09 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji do zbadania przestrzegania przepisów utrzymywania czystości porządku na terenie działek ogrodniczych w miejscowości Bożepole Wielkie, szczególnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz odpadowej.

 Zarządzenie Nr 0050.49.2018 Wójta Gminy Łęczyce  z dnia 28 czerwca 2018r.  w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego na rzecz Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach

Zarządzenie Nr 0050.50.2018 Wójta Gminy Łęczycez dnia 3 lipca 2018 r.w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na rok 2019 przypadających na poszczególne sołectwa oraz sposobu wnioskowania przedsięwzięć wskazanych do wykonania w ramach funduszu sołeckiego

Zarządzenie nr 0050.51.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na wyłonienie niepublicznego przedszkola do realizacji zadań wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Łęczyce w roku szkolnym 2018/2019

Zarządzenie nr 0050.52.2018 wójta gminy Łęczyce z dnia 5 lipca 2018 r. W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla pani Doroty Olech nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 0050.53.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Magdaleny Malottke nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 0050.54.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 5 lipca 201 8 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Ewy Wojciechowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.55.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 5 lipca 201 8 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Ireny Tełewiak nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 0050.56.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Kariny Kwiatkowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 0050.57.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Magdaleny Nowak nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 0050.58.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Moniki Klawikowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.59.2018  Wójta Gminy Łęczyce z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o przyznanie z budżetu Gminy Łęczyce dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Łęczyce

Zarządzenie nr 0050.60.2018 Wójta Gminy Łęczyce  z dnia 09.07.2018 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Lęborskim

Zarządzenie nr 0050.61.2018  Wójta Gminy Łęczyce  z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w GIKiB

Zarządzenie Nr 0050.62.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2018r.

Zarządzenie Nr 0050.63.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenie Polityki Bezpieczeństwa Danych osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Zarządzenie Nr 0050.64.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Łęczyce

Zarządzenie Nr 0050.65.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2018r.

Zarządzenie Nr 0050.66.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2018-2024

Zarządzenie nr 0050.67.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 31.07.2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Łęczyce nr 0050.50.2018r. z dnia 03 lipca 2018r. w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na rok 2019 przypadających na poszczególne sołectwa oraz sposobu wnioskowania przedsięwzięć wskazanych do wykonania w ramach funduszu sołeckiego

Zarządzenie nr 0050.68.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia doraźnej kontroli w Szkole Podstawowej w Brzeźnie Lęborskim

Zarządzenie Nr 0050.69.2018  Wójta Gminy Łęczyce z dnia 9 sierpnia 2018 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego nr RIR.271.10.2018.DB, pn. „Dowozy specjalne uczniów z terenu Gminy Łęczyce do placówek oświatowych”

Zarządzenie Nr 0050.70.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 09 sierpnia 2018 r.  w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.71.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 14.08.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego nr RIR.271.11.2018.DB, pn. „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (wraz z refundacją już poniesionych wydatków z ww. tytułów)"

Zarządzenie Nr 0050.72.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2018r.

Zarządzenie Nr 0050.73.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego i wzoru wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Zarządzenie Nr 0050.74.2018 Wójta Gminy Łęczyce  z dnia 22.08.2018 r.  w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Lęborskim

Zarządzenie Nr 0050.75.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2018r.

Zarządzenie Nr 0050.76.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 3 września 2018 r. w sprawie powołania zespołu informatycznego w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.77.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2018r.

Zarządzenie Nr 0050.78.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 24 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego nr RIR.271.12.2018.DB, pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kaczkowo, gmina Łęczyce",

Zarządzenie Nr 0050.79.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2018r.

Zarządzenie Nr 0050.80.2018 Wojta Gminy Łęczyce z dnia 08 października 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Łęczyce

Zarządzenie Nr 0050.81.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 18 pażdziernika 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2018 rok 

Zarządzenie Nr 0050.82.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego na rzecz Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach

Zarządzenie Nr 0050.83.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 31.10.2018 r. w sprawie dokonania aktualizacji w miesiącu październiku podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w 2018 roku.

Zarządzenie Nr 0050.84.2018  Wójta Gminy Łęczyce z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.58.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 03 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łęczyce

Zarządzenie Nr 0050.85.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2018r.

Zarządzenie Nr 0050. 86.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 07 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury
naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łęczyce

Zarządzenie nr 0050.87.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego w roku szkolnym 2018/2019 na okres od 01 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.88.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 0050.89.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 14 listopada 2018 r.w sprawie zmiany Zarzqdzenia Wójta Gminy Łęczyce Nr 0050.85.2018 z dnia 31 października2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2018 r.

Zarządzenie nr 0050.90.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie udziału, przygotowania i przeprowadzenia powiatowo - gminnego ćwiczenia obronnego pk. „ASTER - 2018”

Zarządzenie Nr 0050.91.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Łęczyce na rok 2019
wraz z załącznikami

Zarządzenie Nr 0050.92.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2019- 2024

Zarządzenie Nr 0050.93.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2018r.

Zarządzenie Nr 0050.93.1.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.40.2018 z dnia 09 maja 2018r. w sprawie powołania Komisji do zbadania przestrzegania przepisów utrzymania czystości porządku na terenie działek ogrodniczych w miejscowości Bożepole Wielkie, szczególnie w zakresie gospodarki wodno - ściekowej oraz odpadowej.

Zarządzenie Nr 0050.94.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2018r.

Zarządzenie nr 0050.95.2018  Wójta Gminy Łęczyce  z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Kaczkowo

Zarządzenie Nr 0050.96.2018 Wójta Gminy Łęczyce  z dnia 4 grudnia 2018 r.w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Kisewo

Zarządzenie Nr 0050.97.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Chrzanowo

Zarządzenie Nr 0050.98.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Strzelęcino

Zarządzenie Nr 0050.99.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Nawcz

Zarządzenie Nr 0050.100.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Chmieleniec

Zarządzenie nr 0050.101.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Łęczyce za odpracowaniem

Zarządzenie nr 0050.102.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Bożepołe Małe

Zarządzenie nr 0050.103.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Świetlino

Zarządzenie Nr 0050.104.2018 Wójta Gminy Łęczyce  z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Dzięcielec

Zarządzenie Nr 0050.105.2018 Wójta Gminy Łęczyce  z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Wysokie

Zarządzenie Nr 0050.106.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Łówcz Górny

Zarządzenie Nr 0050.107.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Łęczyn

Zarządzenie Nr 0050.108.2018  Wójta Gminy Łęczyce z dnia 7 grudnia 2018 r.  w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Dąbrowa Brzezieńska

Zarządzenie Nr 0050.109.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Bożepole Wielkie

Zarządzenie Nr 0050.110.2018 Rady Gminy Łęczyce z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego nr RIR.271.23.2018.DB, pn. „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu powstałego w ciągu roku"

Zarządzenie Nr 0050.111.2018 Wójta Gminy Łęczyce w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2018 r. 

Zarządzenie Nr 0050.112.2018  Wójta Gminy Łęczyce  z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Łęczyce

Zarządzenie Nr 0050.113.2018  Wójta Gminy Łęczyce  z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Rozłazino

Zarządzenie Nr 0050.114.2018  Wójta Gminy Łęczyce  z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Strzebielino- Osiedle

Zarządzenie Nr 0050.115.2018  Wójta Gminy Łęczyce z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Brzeźno Lęborskie

Zarządzenie Nr 0050.116.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Strzebielino

Zarządzenie Nr 0050.117.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przkazania środka trwałego na rzecz Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Bożympolu Wielkim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 1098
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Ilona Piotrowska
Czas wytworzenia: 2018-01-08 12:36:31
Czas publikacji: 2019-01-03 10:48:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak