UCHWAŁY DOTYCZĄCE BUDŻETU NA 2017 ROK 

 
 

UCHWAŁA NR XXXII/91/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 19 GRUDNIA 2016 R. W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2017 ROK

 

 

UCHWAŁY Z SESJI NR XXXIV - STYCZEŃ

UCHWAŁA NR XXXIV/2/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 26 STYCZNIA 2017 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2017 ROK

UCHWAŁA NR XXXIV/3/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 26 STYCZNIA 2017 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2016-2024

UCHWAŁA NR XXXIV/4/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 26 STYCZNIA 2017 R.W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY ŁĘCZYCE NA 2017 ROK.

UCHWAŁA NR XXXIV/5/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 26 STYCZNIA 2017 R. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2017 ROK.

UCHWAŁA NR XXXIV/6/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 26 STYCZNIA 2017 R. W SPRAWIE USTALENIA ZASAD USYTUOWANIA NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCE MIEJSC SPRZEDAŻY I PODAWANIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WPROWADZENIA ZAKAZU SPRZEDAŻY, PODAWANIA, SPOŻYWANIA ORAZ WNOSZENIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W MIEJSCACH, OBIEKTACH LUB NA OKREŚLONYCH OBSZARACH GMINY.

UCHWAŁA NR XXXIV/7/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 26 STYCZNIA 2017 R. W SPRAWIE ZALICZENIA DRÓG DO KATEGORII DRÓG GMINNYCH

UCHWAŁA NR XXXIV/8/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 26 STYCZNIA 2017 R. W SPRAWIE WSPÓLNEJ REALIZACJI ZADANIA PT.: „BEZPIECZNY POWIAT – ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA W CELU ZWALCZANIA KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH DLA JEDNOSTEK RATOWNICZYCH W POWIECIE WEJHEROWSKIM” REALIZOWANEGO W RAMACH KONKURSU DLA DZIAŁANIA 11.1 OGRANICZANIE ZAGROŻEŃ NATURALNYCH W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 11 ŚRODOWISKO REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

UCHWAŁA NR XXXIV/9/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 26 STYCZNIA 2017 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE PRZEZ GMINĘ ŁĘCZYCE UMOWY O PARTNERSTWIE Z GMINAMI: MIASTO LĘBORK, NOWA WIEŚ LĘBORSKA, GŁÓWCZYCE, WICKO I MIASTO ŁEBA W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU PN. "RZEKA ŁEBA - UWOLNIJ ENERGIĘ NATURY" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020, OSI8 KONWERSJA, DZIAŁANIE 8.4. WSPARCIE ATRAKCYJNOŚCI WALORÓW DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO.

UCHWAŁA NR XXXIV/10/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 26 STYCZNIA 2017 R. W SPRAWIE TRYBU UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, NIEPUBLICZNYCH INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PROWADZONYCH NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCE ORAZ TRYBU I ZAKRESU KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI ICH WYKORZYSTANIA.


UCHWAŁY  Z SESJI XXXV/2017 - LUTY

UCHWAŁA NR XXXV/11/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 27 LUTEGO 2017 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2017 ROK

UCHWAŁA NR XXXV/12/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 27 LUTEGO 2017 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2016-2024

UCHWAŁA NR XXXV/13/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 27 LUTEGO 2017 R. W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁEK NR EWID. 79/4 I 601 ZLOKALIZOWANYCH W OBRĘBIE BOŻEPOLE WIELKIE

UCHWAŁA NR XXXV/14/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 27 LUTEGO 2017 R. W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSOCWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU CZ. DZIAŁKI NR 93/9 I DZIAŁKI 105/1 W OBRĘBIE GEODEZYJNYM BOŻEPOLE MAŁE, GMINA ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR XXXV/15/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 27 LUTEGO 2017 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK NR: 34/18, 34/19, 34/20, 34/21, 34/22, POŁOŻONYCH W GODĘTOWIE

UCHWAŁA NR XXXV/16/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 27 LUTEGO 2017 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 115/11, POŁOŻONEJ W BOŻYMPOLU WIELKIM NA RZECZ TORFOWISKA BIAŁY BÓR Sp. z o.o. WŁAŚCICIELKI DZIAŁEK: NR 115/2, 115/6 ORAZ 115/10

UCHWAŁA NR XXXV/17/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 27 LUTEGO 2017 R. W SPRAWIE UCHYLENIA UCHWAŁY RADY GMINY ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR XXXV/18/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 27 LUTEGO 2017 R. W SPRAWIE NADANIA NAZWY ULICY W MIEJSCOWOŚCI ROZŁAZINO

UCHWAŁA NR XXXV/19/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 27 LUTEGO 2017 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI WSPÓLNEJ OBSŁUGI PRZEZ URZĄD GMINY ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR XXXV/20/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 27 LUTEGO 2017 R. W SPRAWIE PROJEKTU DOSTOSOWANIA SIECI PUBLICZNYCH  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCE DO NOWEGO USTROJU SZKOLNEGO

UCHWAŁA NR XXXV/21/2017  RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 27 LUTEGO 2017 R. W SPRAWIE OKREŚLENIA KRYTERIÓW NABORU DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA ŁĘCZYCE, DO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY

UCHWAŁA NR XXXV/22/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE  Z DNIA 27 LUTEGO 2017 R. W SPRAWIE USTALENIA KRYTERIÓW WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW BRANYCH POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I UZUPEŁNIAJĄCYM DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ PUBLICZNYCH INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR XXXV/23/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 27 LUTEGO 2017 R. W SPRAWIE USTALENIA OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR XXXV/24/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 27 LUTEGO 2017 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE OD SKARBU PAŃSTWA NA RZECZ GMINY ŁĘCZYCE W DRODZE DAROWIZNY NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W OBRĘBIE GEODEZYJNYM BOŻEPOLE WIELKIE ORAZ CHMIELENIEC


 

 UCHWAŁY Z SESJI  XXXVI/2017 - MARZEC

UCHWAŁA NR XXXVI/25/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 27 MARCA 2017 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NIEODPŁATNE PRZEJĘCIE DO ZASOBÓW MIENIA GMINNEGO DZIAŁEK NR 163/7, 163/8 POŁOŻONYCH W CHMIELEŃCU

UCHWAŁA NR XXXVI/26/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 27 MARCA 2017 R. W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY XXXII/92/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 19 GRUDNIA 2016 W SPRAWIE ZACIĄGNIĘCIA W ROKU 2017 KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO

UCHWAŁA NR XXXVI/27/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 27 MARCA 2017 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2017 ROK

UCHWAŁA NR XXXVI/28/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 27 MARCA 2017 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2016-2024

UCHWAŁA NR XXXVI/29/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 27 MARCA 2017 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA „PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCE”

UCHWAŁA NR XXXVI/30/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 27 MARCA 2017 R. W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD PRZYZNAWANIA OSOBOM FIZYCZNYM DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH – W KTÓRYCH NIE JEST PROWADZONA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR XXXVI/31/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 27 MARCA 2017 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE OD SKARBU PAŃSTWA NA RZECZ GMINY ŁĘCZYCE W DRODZE DAROWIZNY NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OBRĘBIE GEODEZYJNYM ŚWIETLINO

UCHWAŁA NR XXXVI/32/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 27 MARCA 2017 R. W SPRAWIE DOSTOSOWANIA SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCE DO NOWEGO USTROJU SZKOLNEGO

UCHWAŁA NR XXXVI/33/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 27 MARCA 2017 R. W SPRAWIE ZASAD OBNIŻANIA TYGODNIOWEGO OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH NAUCZYCIELOM, KTÓRYM POWIERZONO STANOWISKA KIEROWNICZE, OKREŚLENIA TYGODNIOWEGO OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU GODZIN ZAJĘĆ NAUCZYCIELI REALIZUJĄCYCH W RAMACH STOSUNKU PRACY OBOWIĄZKI OKREŚLONE DLA STANOWISK O RÓŻNYM TYGODNIOWYM OBOWIĄZKOWYM WYMIARZE ZAJĘĆ, OKREŚLENIA OBOWIĄZKOWEGO TYGODNIOWEGO WYMIARU ZAJĘĆ DLA PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGÓW, LOGOPEDÓW I DORADCÓW ZAWODOWYCH I NAUCZYCIELI WSPOMAGAJĄCYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR XXXVI/34/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 27 MARCA 2017 R. W SPRAWIE SPRZECIWU WOBEC ZAPOWIADANYCH ZMIAN PRAWA SAMORZĄDOWEGO W POLSCE.

UCHWAŁA NR XXXVI/35/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 27 MARCA 2017 R. W SPRAWIE ZALICZENIA DROGI DO KATEGORII DRÓG GMINNYCH


 UCHWAŁY Z SESJI  XXXVII/2017 - KWIECIEŃ

UCHWAŁA NR XXXVII/36/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE  Z DNIA 24 KWIETNIA 2017 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2017 ROK

UCHWAŁA NR XXXVII/37/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 24 KWIETNIA 2017 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2016-2024

UCHWAŁA NR XXXVII/38/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 24 KWIETNIA 2017 R. W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI WEJHEROWSKIEMU NA REALIZACJĘ ZADANIA NA DRODZE POWIATOWEJ NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR XXXVII/39/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 24 KWIETNIA 2017 R. W SPRAWIE UCHYLENIA UCHWAŁY NR XXXV/19/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 27 LUTEGO 2017 ROKU.

UCHWAŁA NR XXXVII/40/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 24 KWIETNIA 2017 R. W SPRAWIE ROZPATRZENIA SKARGI NA DZIAŁANIA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZEŹNIE LĘBORSKIM

UCHWAŁA NR XXXVII/41/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 24 KWIETNIA 2017 R. W SPRAWIE ROZPATRZENIA SKARGI NA DZIAŁANIA KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCACH

 


UCHWAŁY Z SESJI XXXVIII/2017 - MAJ

UCHWAŁA NR XXXVIII/42/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 09 MAJA 2017 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2017 ROK

UCHWAŁA NR XXXVIII/43/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 09 MAJA 2017 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2016-2024


UCHWAŁY Z SESJI NR XXXIX/2017 - MAJ


UCHWAŁA NR XXXIX/44/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 29 MAJA 2017 R. W SPRAWIE NADANIA STATUTU OŚRODKOWI POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCACH

UCHWAŁA NR XXXIX/45/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 29 MAJA 2017 R. W SPRAWIE ZALICZENIA DRÓG DO KATEGORII DRÓG GMINNYCH

UCHWAŁA NR XXXIX/46/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 29 MAJA 2017 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCE                                                                                                                   UCHWAŁY Z SESJI NR XL/2017 - CZERWIEC

UCHWAŁA NR XL/47/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 22 CZERWCA 2017 R. S SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2017 ROK

UCHWAŁA NR XL/48/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 22 CZERWCA 2017 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2016-2024

UCHWAŁA NR XL/49/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE  Z DNIA 22 CZERWCA 2017 R. W SPRAWIE UDZIELENIA WÓJTOWI GMINY ŁĘCZYCE ABSOLUTORIUM Z TYTUŁU WYKONANIA  BUDŻETU ZA 2016 ROK


UCHWAŁA NR XL/50/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 22 CZERWCA 2017 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA WYDZIERŻAWIENIE DZIAŁKI NR 156/1 POŁOŻONEJ W BRZEŹNIE LĘBORSKIM NA RZECZ WŁAŚCICIELA DZIAŁKI NR 151 NA OKRES 5 LAT BEZ KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZENIA PRZETARGU

UCHWAŁA NR XL/51/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 22 CZERWCA 2017 R. W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA OKRESU DZIAŁANIA DORAŹNEJ KOMISJI STATUTOWEJ RADY GMINY ŁĘCZYCE                                                                                                        UCHWAŁY Z SESJI NR XLI - SIERPIEŃ

UCHWAŁA NR XLI/52/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 07 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2017 ROK

UCHWAŁA NR XLI/53/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 07 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2016-2024

UCHWAŁA NR XLI/54/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 07 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE NABYCIA PRAWA DO NAGRODY JUBILEUSZOWEJ PRZEZ WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR XLI/55/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 7 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 259/50, POŁOŻONEJ W BOŻYMPOLU WIELKIM NA RZECZ WŁAŚCICIELA DZIAŁKI  NR 259/49

UCHWAŁA NR XLI/56/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 7 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA WYDZIERŻAWIENIE NAOKRES 5LAT GRUNTÓW KOMUNALNYCH, POŁOŻONYCH W OBRĘBIE GEODEZYJNYM ŁÓWCZ GÓRNY STANOWIĄCYCH DZIAŁKĘ NR 167/3

UCHWAŁA NR XLI/57/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 07 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NIEODPŁATNE PRZEJĘCIE DO ZASOBÓW MIENIA GMINNEGO DZIAŁEK NR 163/15 ORAZ 163/21 POŁOŻONYCH W CHMIELEŃCU

UCHWAŁA NR XLI/58/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE  Z DNIA 07 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU OBRĘBU GEODEZYJNEGO BRZEŹNO LĘBORSKIE, GMINA ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR XLI/59/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 7 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁĘCZYCE


UCHWAŁA NR XLI/60/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 7 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY WMIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBRĘBU GEODEZYJNEGO STRZEBIELINO, GMINA ŁĘCZYCE - I CZĘŚĆ

UCHWAŁA NR XLI/60/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 7 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY WMIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBRĘBU GEODEZYJNEGO STRZEBIELINO, GMINA ŁĘCZYCE - II CZĘŚĆ

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XLI/60/2017                                                                                             UCHWAŁY Z SESJI NR XLII/2017 - WRZESIEŃ

UCHWAŁA NR XLII61/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 04 WRZEŚNIA 2017 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2017 R.

UCHWAŁA NR XLII/62/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 04 WRZEŚNIA 2017 R. W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2016-2024

UCHWAŁA NR XLII/63/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2017 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA REGULAMINU PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z USUWANIEM AZBESTU NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCE, PRZY UDZIALE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU.

UCHWAŁA NR XLII/64/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2017 R. W SPRAWIE UZGODNIENIA PRAC PIELĘGNACYJNYCH, WYKONYWANYCH NA POMNIKU PRZYRODY O NR EWIDENCYJNYM 681 - GAT. DĄB SZYPUŁKOWY (QUERCUS ROBUR), ZLOKALIZOWANYM W MIEJSCOWOŚCI NAWCZ, NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR XLII/65/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCEZ DNIA 4 WRZEŚNIA 2017 R.W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA WYDZIERŻAWIENIE NA OKRES 10 LAT GRUNTÓW KOMUNALNYCH, POŁOŻONYCHW OBRĘBIE GEODEZYJNYM ŁÓWCZ GÓRNY STANOWIĄCYCH DZIAŁKI NR 176/3, 176/4, 176/6, 176/7.

UCHWAŁA NR XLII/66/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2017 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO NR 2 POŁOŻONEGO W WITKOWIE 5 ORAZ WYRAŻENIA ZGODY NA UDZIELENIE BONIFIKATY OD CENY SPRZEDAŻY

UCHWAŁA NR XLII/67/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2017 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNEJ, POŁOŻONEJ W PARASZYNIE

UCHWAŁA NR XLII/68/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2017 R. W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU OBRĘBU GEODEZYJNEGO CHMIELENIEC, GMINA ŁĘCZYCE.

UCHWAŁA NR XLII/69/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2017 R. W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU DZIAŁEK NR 121/3 I 121/4 POŁOŻONYCH W OBRĘBIE GEODEZYJNYM CHMIELENIEC, GMINA ŁĘCZYCE.

UCHWAŁA NR XLII/70/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2017 R. W SPRAWIE ZALICZENIA DRÓG DO KATEGORII DRÓG GMINNYCH

UCHWAŁA NR XLII/71/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2017 R. W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEKSZTAŁCENIA ZESPOŁU SZKÓŁ W BOŻYMPOLU WIELKIM W SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W BOŻYMPOLU WIELKIM

UCHWAŁA NR XLII/72/2017RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2017 R. W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEKSZTAŁCENIA ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁĘCZYCACH W SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ IM. ADAMA LORETA W ŁĘCZYCACH

UCHWAŁA NR XLII/73/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCEZ DNIA 4 WRZEŚNIA 2017 R. W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEKSZTAŁCENIA DOTYCHCZASOWEJ SZEŚCIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZEŹNIE LĘBORSKIM O STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŚMIOLETNIĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W BRZEŹNIE LĘBORSKIM O STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

UCHWAŁA NR XLII/74/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2017 R.W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEKSZTAŁCENIA DOTYCHCZASOWEJ SZEŚCIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW STUTTHOFU W ROZŁAZINIE W OŚMIOLETNIĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ IM. BOHATERÓW STUTTHOFU W ROZŁAZINIE W ZESPOLE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W ROZŁAZINIE

UCHWAŁA NR XLII/75/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2017 R. W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEKSZTAŁCENIA DOTYCHCZASOWEJ SZEŚCIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KPT. Ż. W. KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W STRZEBIELINIE OSIEDLU W OŚMIOLETNIĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ IM. KPT. Ż. W. KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W STRZEBIELINIE OSIEDLU W ZESPOLE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W STRZEBIELINIE OSIEDLU.

UCHWAŁA NR XLII/76/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2017 R.W SPRAWIE ZMIANY NAZWY ZESPOŁU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W STRZEBIELINIE OSIEDLU.

UCHWAŁA NR XLII/77/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2017 R. W SPRAWIE TRYBU UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, NIEPUBLICZNYCH INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PROWADZONYCH NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCE ORAZ TRYBU I ZAKRESU KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI ICH WYKORZYSTANIA.

UCHWAŁA NR XLII/78/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2017 R. W SPRAWIE WEZWANIA DO USUNIĘCIA NARUSZENIA PRAWA

UCHWAŁA NR XLII/79/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2017 R. W SPRAWIE ZALICZENIA DRÓG DO KATEGORII DRÓG GMINNYCH.


 

UCHWAŁY Z SESJI NR XLIII/2017 - PAŻDZIERNIK

UCHWAŁA NR XLIII/80/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 23 PAŻDZIERNIK 2017 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2017 ROK

UCHWAŁA NR XLIII/81/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 23 PAŻDZIERNIK 2017 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2016-2024

UCHWAŁA NR XLIII/82/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2017 R. W SPRAWIE ZALICZENIA DRÓG DO KATEGORII DRÓG GMINNYCH

UCHWAŁA NR XLIII/83/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2017 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNEJ, POŁOŻONEJ W BOŻYMPOLU MAŁYM

UCHWAŁA NR XLIII/84/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2017 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ POSIADANEGO UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNEJ, POŁOŻONEJ W WYSOKIM

UCHWAŁA NR XLIII/85/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2017 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 2, POŁOŻONEGO W JEŻEWIE

UCHWAŁA NR XLIII/86/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2017 R. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR XLII/71/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2017R. W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEKSZTAŁCENIA ZESPOŁU SZKÓŁ W BOŻYMPOLU WIELKIM W SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W BOŻYMPOLU WIELKIM

UCHWAŁA NR XLIII/87/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2017 R. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR XLII/73/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2017R. W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEKSZTAŁCENIA DOTYCHCZASOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZEŹNIE LĘBORSKIM O STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŚMIOLETNIĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W BRZEŹNIE LĘBORSKIM O STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

UCHWAŁA NR XLIII/88/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2017 R. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR XLII/72/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2017R. W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEKSZTAŁCENIA ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁĘCZYCACH W SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ IM. ADAMA LORETA W ŁĘCZYCACH

UCHWAŁA NR XLIII/89/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2017 R. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR XLII/74/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2017R. W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEKSZTAŁCENIA DOTYCHCZASOWEJ SZEŚCIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW STUTTHOFU W ROZŁAZINIE W OŚMIOLETNIĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ IM. BOHATERÓW STUTTHOFU W ROZŁAZINIE W ZESPOLE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W ROZŁAZINIE

UCHWAŁA NR XLIII/90/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2017 R. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR XLII/75/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2017R. W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEKSZTAŁCENIA DOTYCHCZASOWEJ SZEŚCIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KPT. Ż. W. KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W STRZEBIELINIE OSIEDLU W OŚMIOLETNIĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ IM. KPT. Ż. W. KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W STRZEBIELINIE OSIEDLU W ZESPOLE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W STRZEBIELINIE OSIEDLU

UCHWAŁA NR XLIII/91/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2017 R. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR XXXIII/104/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 29 GRUDNIA 2016R. W SPRAWIE PLANU DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ORAZ USTALENIA MAKSYMALNEJ KWOTY DOFINANSOWANIA OPŁAT ZA KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ŁĘCZYCE W ROKU 2017


UCHWAŁY Z SESJI NR XLIV/2017 - LISTOPAD

UCHWAŁA NR XLIV/92/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE ZDNIA 9 LISTOPADA 2017 R.  W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2017 ROK

UCHWAŁA NR XLIV/2017/93/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 9 LISTOPADA 2017 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2016-2024

UCHWAŁY Z SESJI NR VLV/2017 - LISTOPAD

UCHWAŁA NR XLV/94/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 27 LISTOPAD 2017 R.  W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2017 ROK

UCHWAŁA NR XLV/95/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 27 LISTOPADA 2017 R.  W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2016-2024

 


 

UCHWAŁY Z SESJI XLVI/2017

UCHWAŁA NR XLVI/102/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 18 GRUDNIA 2017 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2017 ROK

UCHWAŁA NR XLVI/103/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 18 GRUDNIA 2017 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2016-2024

UCHWAŁA NR XLVI/104/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 18 GRUDNIA 2017 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNZOY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2018-2024

UCHWAŁA NR XLVI/105/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 18 GRUDNIA 2017 R. W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2018 ROK

 

Liczba odwiedzin : 533
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Ilona Główczewska
Czas wytworzenia: 2017-02-06 11:14:43
Czas publikacji: 2018-01-08 08:51:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak