Projekty uchwał 2017 rok VII kadencja 2014-2018 

 
 

XLVII/2017

2. Informacja i sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Łęczyce za okres międzysesyjny

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2017 rok

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2016-2024

5. Projekt uchwały w spawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego

6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok

7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Chrzanowo, gm. Łęczyce

8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Wysokie, gm. Łęczyce

9. Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycie li oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łęczyce w roku 2018

10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach gminy Łęczyce

11. Przyjęcie protokołów Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy Łęczyce od. Nr 14/2017-23/2017

XLVI/2017

2.Informacje i sprawozdanie z działalnosci Wójta Gminy Łęczyce za okres międzysesyjny

3.Projekt  uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2017 rok

4.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2016-2024

5.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmiy Łęczyce na lata 2018-2024

6.Projekt uchwały w spawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyce na 2018 rok

7.Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia w roku 2018 kredytu długoterminowego

8.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy fnansowej Powiatowi Wejherowskiemu na relizację zadań remontowych na drogach powiatowych na terenie Gminy Łęczyce w 2018 roku 

9.Projekt uchwały w sprawie udzielenie apomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej na terenie Gminy Łęczyce w 2018 roku

10.Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na rok 2018 dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach do wywozu 1m3 ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji sanitarnej z osiedla bloków mieszkaniowych w miejscowości Brzeźno Lęborskie

11.Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na rok 2018 dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach do wywozu 1m3 nieczystości płynnych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych

12.Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na rok 2018 dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach na pokrycie kosztów utrzymania 1m2 powierzchni zieleni gminnej Gminy Łęczyce

13.Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnychy 

14.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łęczyce na 208 rok

15.Projekt uchwały w sprawie uhwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

16.Projekt uchwały w sprawie ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu działki 292 w obrębie geodezyjnym Rozłazino, gmina Łęczyce

17.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Łęczyce umowy wykonawczej niezbędnej do relizacji projektu pn. "Rozbudowa kompostowni w RIPOK Czarnówko"

 

XLV/2017

Informacje i sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Łęczyce za okres międzysesyjny

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2017 rok

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2016-2024

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Łęczyce

Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Łęczyce w 2018 roku

Projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  na rok 2018

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Projekt uchwały zmieniający Uchwałe Nr XXXIII/104/2016 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej  kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łęczyce w roku 2017

Projekt uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Załącznika do Uchwały Nr XXXII/96/2016 Rady Gminy Łęczyce z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawki przedmiotowej na 2017 rok dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach do wywozu 1m3 nieczystości płynnych, gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych.

 

 XLIV/2017

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2017 rok

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2016-2024

 

XLIII/2017

Informacja i sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Łęczyce za okres między sesyjny

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2017 rok

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2016 - 2024

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Projekt wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej, położonej w Bożympolu Małym.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż posiadanego udziału w nieruchomości komunalnej, położonej w Wysokim.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Jeżewie.

Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XLII/71/2017 Rady Gminy Łęczyce z dnia 4 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Bożympolu Wielkim w Szkołę Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w Bożympolu Wielkim

Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XLII/73/2017 Rady Gminy Łęczyce z dnia 4 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Lęborskim o strukturze organizacyjnej klas I - III szkoły podstawowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Brzeźnie Lęborskim o strukturze organizacyjnej klas I - III szkoły podstawowej

Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XLII/72/2017 Rady Gminy Łęczyce z dnia 4 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Łęczycach w Szkołę Podstawową im. Adama Loreta w Łęczycach

Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XLII/74/2017 Rady Gminy Łęczyce z dnia 4 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Stutthofu w Rozłazinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Stutthofu w Rozłazinie w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie.

Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XLII/75/2017 Rady Gminy Łęczyce z dnia 4 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta w Strzebielinie Osiedlu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. kpt. ż.w. Karola Olgierda Borchardta w Strzebielinie Osiedlu w Zespole Szkół i Przedszkola w Strzebielinie Osiedlu.

Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XXXIII/104/2016 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łęczyce w roku 2017.

 

XLII/2017

Informacja i sprawozdanie  z działalności Wójta Gminy Łęczyce za okres między sesyjny.

Projekt uchwały  w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2017 rok.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2016-2024

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Łęczyce na zadania związane z usuwaniem azbestu na terenie Gminy Łęczyce, przy udziale środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych, wykonywanych na pomniku przyrody o nr ewidencyjnym 681 - gat. dąb szypułkowy (Quercus robur), zlokalizowanym w miejscowości Nawcz, na terenie gminy Łęczyce

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat gruntów komunalnych, położonych w obrębie geodezyjnym Łówcz Górny stanowiących działki nr 176/3, 176/4, 176/6, 176/7.

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Witkowie 5 oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny  sprzedaży.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej, położonej w Paraszynie.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Chmieleniec, gmina Łęczyce

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 121/3 i 121/4 położonych w obrębie geodezyjnym Chmieleniec, gmina Łęczyce

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Bożympolu Wielkim w Szkołę Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w Bożympolu Wielkim.

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Łęczycach w Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Łęczycach.

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Lęborskim obejmującej strukturę organizacyjną klas I - III szkoły podstawowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Brzeźnie Lęborskim obejmującej strukturę organizacyjną klas I - III szkoły podstawowej.

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Stutthofu w Rozłazinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Stutthofu w Rozłazinie w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie.

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. kpt. ż.w. Karola Olgierda Borchardta w Strzebielinie Osiedlu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta w Strzebielinie Osiedlu w Zespole Szkół i Przedszkola w Strzebielinie Osiedlu.

Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół i Przedszkola w Strzebielinie Osiedlu.

Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminny Łęczyce oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Projekt uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

XLI/2017

Sprawozdanie i informacja z prac wójta za okres międzysesyjny tj. od dnia 6 czerwca 2017 r. do dnia 26 lipca 2017

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2017 rok

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2016-2024

Projekt uchwały w sprawie nabycia prawa do nagrody jubileuszowej orzez Wójta Gminy Łęczyce

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 259/50, połozonej w Bozympolu Wielkim na rzecz właściciel działki nr 259/49

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat gruntów komunalnych, położonych w obrębie geodezyjnym Łówcz Górny stanowiacych
działkę nr 167/3

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłątne przejecie do zasobó mienia gminnego działek nr 163/15 oraz 163/21 położonych w Chmieleńcu

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrebu geodezyjnego Brzeźno
Lęborskie, gmina Łęczyce


Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Łęczyce

Projekt uchwały  w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Strzebielino, gmina Łęczyce

część- I
część- II
część III

część IV

część V

część VI

XL/2017

Sprawozdanie i informacje z prac wójta zaokres międzysesyjny tj. od ndia 18 maja 2017 r. do dnia 5 czerwca 20217 r. 

Projekt uchwaly w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2017 rok

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2016-2024

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdani finansowym i sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Łęczyce za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Opinia Komisji Rewizyjnej o przedłożonym sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Łęczyce za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrywania i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu gminy za 2016 rok i informacją o stanie mienia jednostki oraz udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy Łęczyce za 2016 rok

Projekt w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki nr 156/1 położonej w Brzeźnie Lęborskim na rzecz właściciela działki nr 151 na okres 5 lat bez konieczności przeprowadzania przetargu

Projekt w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie doz asobów mienia gminnego działek nr 163/15 oraz 163/21 położonych w Chmieleńcu

Projekt uchwały w sprawie przedłużenia okresu działania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Łęczyce

 

XXXIX/2017

Informacja i sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Łęczyce za okres międzysesyjny

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łęczycach

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łęczyce

 

XXXVIII/2017

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2017 rok

Projekt uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2016-2022

 

XXXVII/2017

Informacja i sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Łęczyce za okres międzysesyjny

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2017 rok

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej na terenie Gminy Łęczyce

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały XXXV/19/2017 Rady Gminy Łęczyce z dnia 27 lutego 2017 r.

Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Luzino w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej oraz udzielenia dotacji.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Lęborskim

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycach

 

XXXVI/2017

Informacja i sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Łęczyce za okres międzysesyjny

Sprawozdanie z realizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęczycach za 2016 rok

Sprawozdanie z realizacji Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie za 2016 rok

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łęczyce za 2016 rok

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania  narkomanii dla gminy Łęczyce za 2016 rok

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/92/2016 Rady Gminy Łęczyce z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2017 kredytu długoterminowego

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2017 rok

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024

Projekt uchwaly w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczyce"

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania osobom fizycznym dofinansowania  ze środków budżetu gminy Łęczyce na zakup i montaż kolektorów solarnych w budynkach mieszkalnych - w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza - położonych na terenie gminy Łęczyce

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Łęczyce w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie gedezyjnym Świetlino

Projekt uchwały w sprawie dostosowania planu sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i określenie granic ich obwodów na terenie Gminy Łęczyce do nowego ustroju szkolnego

Projekt uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Przyjęcie protokołów Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łęczyce od nr 2/2017 do 9/2017

 

 

XXXV/2017

 1. Informacja i sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Łęczyce za okres międzysesyjny
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2017 rok
 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2016-2024
 4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 79/4 i 601 zlokalizowanych w obrębie Bożepole Wielkie, gmina Łęczyce
 5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cz. działki nr 93/9 i działki 105/1 w obrębie geodezyjnym Bożepole Małe, gmina Łęczyce
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 34/18, 34/19, 34/20, 34/21, 34/22, położonych w Godętowie
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 115/11, położonej w Bożympolu Wielkim na rzecz Torfowiska Biały Bór Sp. z o.o. właścicieli
  działek: nr 115/2, 115/6 oraz 115/10.
 8. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Łęczyce.
 9. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rozłazino, gm. Łęczyce.
 10. Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Łęczyce.
 11. Projekt uchwały w sprawie dostosowania planu sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i określenia granic ich obwodów na terenie Gminy Łęczyce do nowego ustroju szkolnego.
 12. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łęczyce, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
 13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łęczyce.
 14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Łęczyce.

 

XXXIV/2017

2.Informacja i sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Łęczyce za okres miądzysesyjny

3.Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łęczyce za 2016 rok

4.Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Łęczyce za 2016 rok

5.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Łęczyce na 2017 rok

6.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2017 rok

7.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024

8.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łeczyce na 2017 rok

9.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

10.Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Łęczyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy.

11.Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

12.Projekt uchwały w sprawie realizacji zadania pt. „ Bezpieczny Powiat - zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim" realizowanego w ramach Konkursu dla działania 11.1 Ograniczanie zagrożeń naturalnych w ramach Osi Priorytetowej 11 Środowisko realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

13.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Łęczyce Umowy o partnerstwie z Gminami:Miasto Lębork, Nowa Wieś Lęborska, Główczyce, Wicko i Miasta Łeba w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. „ Rzeka Łeba - uwolnij energię natury" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Osi 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego.

14.Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łęczyce oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 499
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Karolak Monika
Czas wytworzenia: 2017-08-24 12:22:14
Czas publikacji: 2017-12-27 15:10:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak