Zarządzenia 2017 rok 

 
 

STYCZEŃ

Zarządzenie Nr 0050.01.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości stawki miesięcznej dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego lub innej formy wychowania przedszkolengo w 2016 roku

Zarządzenie Nr 0050.02.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości stawki miesięcznej dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego lub innej formy wychowania przedszkolnego w 2017 roku.

Zarządzenie Nr 0050.3.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.4.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia dysków twardych sprzętu do Systemu Obsługi Obywatela (wydawania dowodów osobistych)

Zarządzenie Nr 0050.5.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli z otrzymanej dotacji w 2016 roku przez organizację pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 0050.6.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.58.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 03 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łęczyce

Zarządzenie Nr 0050.7.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów na środek trwały na rzecz Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach

 Zarządzenie Nr 0050.8.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie realziacji zadań obronnych w Gminie Łęczyce w 2017 roku

Zarządzenie Nr 0050.9.2017 Wójta Wójta Gminy Łęczyce szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia planu działania w zakresie obrony cywilnej w gminie Łęczyce na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.10.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami projektów statutów sołectw położonych na terenie Gminy Łęczyce

- Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.10.2017- Projekt uchwały Rady Gminy Łęczyce w sprawie Statutu Sołectwa


Zarządzenie Nr 0050.11.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami projektów statutow sołectw położonych na terenie Gminy Łęczyce.

- Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.11.2017 - Projekt uchwały Rady Gminy Łęczyce w sprawie Statutu Sołectwa


Zarządzenie Nr 0050.12.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Gminy Łęczyce

Zarządzenie Nr 0050.13.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.14.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Nr 0050.9.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sparawie przyjetych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Łęczyce

Zarządzenie Nr 0050.15.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Łęczyce Nr 0050.14.2014 z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia procedury windykacji należności podatkowych i opłat

Zarządzenie Nr 0050.16.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Osrodka Pomocy Społecznej w Łęczycach do realizacji zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem"

 

LUTY

Zarządzenie Nr 0050.17.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2017 rok

Zarządzenie  Nr 0050.18.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2017 rok

 

MARZEC

Zarządzenie Nr 0050.19.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy,produktów pochodzenia zwierzęcego oraz sprzętu

Zarządzenie Nr 0050.20.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Nr 0050.9.2015 z dnia 30 stycznia 2015 w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Łęczyce

Zarządzenie Nr 0050.21.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.22.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzedu Gminy Łęczyce.

Zarządzenie Nr 0050.23.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 15 marca 2017 rok w sprawie uczestniczenia w rejonowym treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w dniu 23.03.2017 r.

 Zarządzenie Nr 0050.24.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 20.03.2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i psotępowania uzupełniającego na rok 2017/2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychownaia przedszkolnego oraz do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łęczyce

Zarządzenie Nr 0050.25.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce  na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.26.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2017 rok

 

KWIECIEŃ

Zarządzenie Nr 0050.27.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie  ogłoszenia I otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2017 r. w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w rozumienie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Zarządzenie Nr 0050.28.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dofinansowanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Łęczyce w 2017 roku

Zarządzenie Nr 0050.29.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łęczyce

Zarządzenie Nr 0050.30.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnen do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 0050.31.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 25.04.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu pod nazwą "Piękna Wieś Pomorska 2017", oraz określenie trybu pracy tej komisji.

Zarządzenie Nr 0050.32.2017 Wójta Gminy Łęczyce w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Gminy Łęczyce

Zarządzenie Nr 0050.33.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2017 rok

 Zarządzenie Nr 0050.34.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki stypednium szkolnego w roku szkolnym 2016/2017 na okres od 01 stycznia 2017 r do 30 czerwca 2017 r.

 

MAJ

Zarządzenie Nr 0050.35.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 04 maja 2017 rok. w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów na środek trwały na recz Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach

 Zarzadzenie Nr 0050.36.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia i wychowania w Rozłazinie

Zarządzenie Nr 0050.37.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusz Kusocińskiego w Bozympolu wielkim

Zarządzenie Nr 0050.38.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 9 maja 2017 r. w  sprawie wniosku Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Zarządzenie Nr 0050.39.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród uczniom z terenu Gminy Łęczyce za szczególne osiągnięcia i promowanie gminy

Zarządzenie Nr 0050.40.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2017 r

Zarządzenie Nr 0050.41.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wysokości stawki miesięcznej dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego w 2017 roku

 

Zarządzenie Nr 0050.43.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bożympolu Wielkim

Zarządzenie Nr 0050.44.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie

Zarządzenie Nr 0050.45.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert w 2017 roku

Zarządzenie Nr 0050.46.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2017 r.

 

CZERWIEC

Zarządzenie Nr 0050.47.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.48.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego  na realizację zadań publicznych w 2017 r. w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Zarządzenie Nr 0050.49.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dofinansowanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Łęczyce w 2017 roku

Zarządzenie Nr 0050.50.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia w Urzędzie Gminy Łęczyce jako jednostce obsługującej jednostkę samorządu terytorialnego proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2016 rok oraz prewspółczynnika za 2016 rok do zastosowania odliczenia podatku VAT w 2017 roku.

Zarządzenie Nr 0050.51.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie: zasad prowadzenia w Urzędzie Gminy Łęczyce Centralnego Rejestru Umów

Zarządzanie Nr 0050.52.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na wyłonienie niepublicznego przedszkola do realizacji zadań wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Łęczyce w roku szkolnym 2017/2018

Zarządzenie Nr 0050.53.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.54.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów na środek trwały na rzecz Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach

LIPIEC

Zarządzenie Nr 0050.55.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie opłat  za usługi wykonywane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach

Zarządzenie  Nr 0050.56.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 03 licpa 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.57.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Emiliii Ostrowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.58.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Koral nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.59.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Sylwii Staszewskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.60.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.58.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 03 sierpnia 2016 roku w sparawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łęczyce

Zarządzenie Nr 0050.61.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 11 licpa 2017 r. w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na rok 2018 przypadających na poszczególne sołectwa oraz sposobu wnioskowania przedsięwzięć wskazanych do wykonania w ramach funduszu sołeckiego
 
Zarządzenie Nr 0050.62.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łęczyce

Zarządzenie Nr 0050.63.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budzetu Gminy Łęczyce na 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.64.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie uchylenia zarządzenia  nr 0050.59.2014 ójta Gminy Łeczyce  z dnia 08 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzenia oraz przyznawania nagód w konkursie "Najlepszy Wieniec Dożynkowy"

SIERPIEŃ

Zarządzenie Nr 0050.65.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiay budzetu Gminy Łęczyce na 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.66.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 08 sieprnia 2017 r . w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.67.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 21 sieprnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.68.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Bożympolu Wielkim Pani Danucie Milewczyk

Zarządzenie Nr 0050.69.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Kształacenia i Wychowania w Rozłazinie Panu Tadeuszowi Spierewce

Zarządzenie Nr 0050.70.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do szacowania start spowodowanych nawałnicą, która miała miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku na obszarze Gminy Łęczyce

WRZESIEŃ

Zarządzenie Nr 0050.71.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 01 września 2017 r. w sprawie bezpłatnego transportu i opieki dzieci kl V-VIII Szkoły Podstawowej oraz II i  III klasy Gimnazjum w Łęczycach wobec których Gmina Łęczyce nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opeiki w czasie przewozu

Zarządzenie Nr 0050.72.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 04 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.73.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.74.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.58.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 03 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łęczyce

Zarządzenie Nr 0050.75 2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 14 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łęczyce oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycach

 Zarządzenie Nr 0050.76.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej  czynności z zakresu prawa wobec Z-cy Wójta i Sekretarza Gminy na czas urlopu Wójta Gminy Łęczyce

Zarządzenie Nr 0050.77.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany  budżetu Gminy Łęczyce na 2017 rok

PAŻDZIERNIK

Zarządzenie Nr 0050.78.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 5 pażdziernika 2017 r w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2017r. przysługującego za święto przypadające w sobotę

Zarządzenie Nr 0050.79.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 10.10.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego nr ZP.271.25.2017, pn. "Dowozy specjalne uczniów z terenu Gminy Łęczyce do placówek oświatowych"

Zarządzenie Nr 0050.80.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 16 pażdziernika 2017 r. w  sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Gminy Łęczyce oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 0050.81.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 16 pażdziernik 2017 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej w Urzedzie Gminy Łęczyce i ustalenia zasad przeprowadzenia likwidacji majątku ruchomego

Zarządzenie Nr 0050.82.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 16 pazdziernika 2017 r. w sprawie wprowdzenia do użytku służbowego wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 0050.83.2017 Rady Gminy Łęczyce z dnia 23 pażdziernika 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego na rzecz Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach

Zarządzenie Nr 0050.84.2017 Rady Gminy Łęczyce z dnia 26 pażdziernika 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.85.2017 Rady Gminy Łęczyce z dnia 31 pażdziernik 2017 r. w sprawie wysokości stawki miesięcznej dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego obowiazującej do listopada 2017 r. po aktualizacji

Zarządzenie Nr 0050.86.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 02 listopada 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów na środek trwały na rzecz Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach

LISTOPAD

Zarządzenie Nr 0050.87.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.88.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia  wyoskości stypendium szkolnego w roku szkolnym 2017/2018 na okres od 01 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.89.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2018-2024

Zarządzenie Nr 0050.90.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej  Gminy Łęczyce na rok 2018 wraz z załącznikami

Zarządzenie Nr 0050.91.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa" oraz "Instrukcji Zarządzania Systemu Informatycznego" w Urzędzie Gminy Łęczyce

Zarządzenie Nr 0050.92.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Łęczyce oraz określenia jego zadań

Zarządzenie Nr 0050.93.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Łęczyce

Zarządzenie Nr 0050.94.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 28 listopada 2017 r.  w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.95.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy Z-cy Wójta i Sekretarz Gminy na czas zwolnienia lekarskiego Wójta Gminy Łęczyce

 

GRUDZIEŃ

Zarządzenie Nr 0050.96.2017 Wójta Gminy Łeczyce z dnia 05 grudnia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów na środek trwały na rzecz Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach

Zarządzenie Nr 0050.97.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.98.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów na środek trwały na rzecz Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach

Zarządzenie Nr 0050.99.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nakadów na środek trwały na rzecz Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie

Zarządzenie Nr 0050.100.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Z-cy Wójta i Sekretarza Gminy na czas zwolnienia lekarskiego Wójta Gminy Łęczyce

Zarządzenia Nr 0050.101.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.102.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 28 grudnia 2017 r.  w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2017 rok

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 1192
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Ilona Piotrowska
Czas wytworzenia: 2017-01-10 08:19:52
Czas publikacji: 2018-04-27 12:49:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak