Petycje 

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.51. 2016

Wójta Gminy Łęczyce

z dnia 5 lipca 2016 roku

W sprawie przyjmowania, rejestrowania, koordynowania i rozpatrywania petycji wnoszonych do Urzędu Gminy Łęczyce

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz.U. z 2016 r.. poz. 446) w związku z art. 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2014 r.. poz. 1195)

zarządzam, co następuje:

§1.

Wprowadza się szczegółowy tryb przyjmowania, rejestrowania, koordynowania i rozpatrywania petycji w Urzędzie Gminy Łęczyce wnoszonych do Wójta Gminy i Rady Gminy w Łęczycach.

§2.

Rozpatrywanie petycji w Urzędzie Gminy Łęczyce, zwanym dalej Urzędem, odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2014 r., poz. 1195), a w zakresie nieuregulowanym w ustawie . zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. w Dz.U. z 2016r.. poz. 23 z późn. zmianami ).

§3.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję. życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego. mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Rady Gminy Łęczyce oraz Wójta Gminy Łęczyce.

§4.

1. Petycje mogą być składane w następujących formach:

1)  pisemnej na adres Urzędu Gminy Łęczyce w Łęczycach albo bezpośrednio w sekretariacie w godzinach pracy Urzędu.

2)  za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres : sekretariat@leczyce.pl albo przez elektroniczną platformę usług administracji publicznej ePUAP.

3)  faxem na numer : 58/6789125.

2. Przykładowy wzór petycji stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

3. Petycja może być składana w interesie podmiotu trzeciego za jego zgodą. Zgodę podmiotu trzeciego należy dołączyć do petycji. Przykładowy wzór zgody stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§5.

Petycje kierowane do Wójta Gminy oraz do Rady Gminy podlegają zarejestrowaniu w Rejestrze Petycji.

 

§6.

Rejestracja petycji w Rejestrze Petycji obejmuje następujące dane:

1)  numer porządkowy.

2)  datę wpływu.

3)  znak sprawy.

4)  oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (dane osobowe oraz adres).

5)  przedmiot petycji.

6)  obowiązujący termin rozpatrzenia.

7)   komórkę organizacyjną (referat) Urzędu lub jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za jej rozpatrzenie.

8)   faktyczną datę rozpatrzenia.

9)   sposób rozpatrzenia petycji .

 

§7.

Po zarejestrowaniu petycji w Rejestrze Petycji - pracownik Referatu Spraw Obywatelskich niezwłocznie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu skan petycji, datę jej złożenia oraz w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych osobowych - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana, a następnie przekazuje ją do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu lub jednostki organizacyjnej Gminy Łęczyce w celu rozpatrzenia.

 

§8.

  1. Kierownicy/pracownicy rozpatrujący petycję we właściwych komórkach organizacyjnych Urzędu oraz jednostkach organizacyjnych Gminy niezwłocznie przekazują pracownikowi Referatu Spraw Obywatelskich wszystkie opinie i pisma dotyczące przebiegu postępowania w sprawie rozpatrywania petycji.
  2. Pracownik Referatu Spraw Obywatelskich niezwłocznie aktualizuje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu dane dotyczące przebiegu postępowania z rozpatrywania petycji, w szczególności dotyczące zasięganych opinii. przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.

§9.

  1. Jeżeli przedmiotem petycji są sprawy niepołączone merytorycznie, wchodzące w zakres działania i kompetencji kilku komórek organizacyjnych Urzędu - Wójt wskazuje komórkę organizacyjną Urzędu odpowiedzialną za przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i przygotowanie odpowiedzi na petycję.
  2. W przypadku gdy postępowanie wyjaśniające prowadzone jest przez wiodąca komórkę merytoryczną, wyznaczone przez Wójta komórki Urzędu zobowiązane są przedłożyć jej wyjaśnienia w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma.
  3. Jeżeli przedmiot petycji wymaga współdziałania kilku jednostek organizacyjnych Gminy - Wójt wyznacza jednostkę wiodącą, która po uzyskaniu wyjaśnień i stanowisk pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy przygotowuje odpowiedź na petycję.

 

§10.

Koordynowanie rozpatrywania petycji oraz kontrolowanie terminowości udzielania odpowiedzi na petycje kierowane do Wójta lub do Rady Gminy w Łęczycach zapewnia Referat Spraw Obywatelskich.

 

§11.

Petycje, dla których organem właściwym do rozpatrzenia jest Rada Gminy w Łęczycach. podlegają przekazaniu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni do Rady Gminy w Łęczycach. O przekazaniu petycji zawiadamia się równocześnie podmiot wnoszący petycję.

 

§12.

Kierownicy komórek organizacyjnych oraz samodzielne stanowiska pracy Urzędu, a także dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Łęczyce ponoszą , odpowiedzialność za należyte i terminowe rozpatrywanie petycji wpływających do Wójta Gminy.

 

§13.

  1. Petycje należy rozpatrywać niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia ich złożenia.
  2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w terminie, o którym mowa w ust.l. należy zawiadomić podmiot wnoszący petycję. podając przyczynę oraz wskazując nowy termin rozpatrzenia petycji.
  3. W jednostkach organizacyjnych Gminy czynności związane z przedłużeniem terminu udzielania odpowiedzi na petycje wykonują dyrektorzy i kierownicy tych jednostek. a w Urzędzie - Wójt na uzasadniony wniosek kierownika komórki merytorycznej/pracownika merytorycznego.

     4.  Oryginał zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3. należy niezwłocznie przekazać do Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu.

 

§ 14

Przy udzielaniu odpowiedzi na petycje stosuje się znak sprawy wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz numer porządkowy nadany w Rejestrze Petycji.

 

§15.

Corocznie w terminie do 30 czerwca Referat Spraw Obywatelskich umieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej zbiorcza informację o petycjach rozpatrzonych przez Wójta oraz radę Gminy w roku poprzednim.

§16.

  1. W przypadku petycji należących do zadań i kompetencji Rady Gminy w Łęczycach Przewodniczący Rady Gminy występuje o udzielenie wyjaśnień dotyczących petycji do Wójta lub kierownika jednostki organizacyjnej Gminy.
  2. Pisemne stanowisko, o którym mowa w ust. 1. należy przedłożyć w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma.

 

§17.

Pracownik ds. obsługi Rady Gminy odpowiada za należyte i terminowe przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz przygotowanie projektu odpowiedzi na petycje wpływające do Rady Gminv w Łęczycach.

 

§18.

Wykonanie zarządzenia powierzam wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Łęczyce oraz dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

 

§19.

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§20.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 DRUKI:

Wniosek o złożenie petycji

Zgoda na złożenie petycji

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

 
 

Liczba odwiedzin : 1231
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Maszota
Czas wytworzenia: 2016-07-11 15:36:16
Czas publikacji: 2016-11-02 11:33:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak