Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - uregulowania prawne w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska 

 

 

Obowiązek opłatowy obejmujący m.in. złożenie wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz o wysokości należnych opłat oraz uiszczenie należnej opłaty, dotyczy podmiotów korzystających ze środowiska, którymi zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 , dalej: „POŚ") są:


a)  przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorca zagraniczny w rozumieniu art. 5 pkt 3 tej ustawy, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
b)  jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (m. in. jednostka samorządu terytorialnego; jednostki budżetowe: szkoły, przedszkola, urzędy; samorządowe zakłady budżetowe; fundacje; stowarzyszenia; instytucje kultury; SPZOZ-y);
c)  osoba fizyczna niebędąca podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystającą ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia .

 

ABY DOWIEDZIEĆ  SIĘ WIĘCEJ PRZEJDŹ NA STRONĘ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO : LINK (kliknij)

 


Liczba odwiedzin : 279
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Gabriela Szmidtke
Czas wytworzenia: 2016-06-29 11:05:13
Czas publikacji: 2016-06-29 11:15:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak