Druki  

 
 

Dobry Start

Wniosek o przyznanie świadczenia - Dobry Start

Załącznik do wniosku

 

Druki 500 +

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Zasiłek rodzinny

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

 Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego

Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

 

Pozostałe druki znjadują się na stronie: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej(Przejdź)

Druki do pobrania: Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu (Przejdź)

 

PRACOWNIK PROWADZĄCY ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE:


Hanna Jakubowska
Paulina Krefta
Angelina Łazar
telefon kontaktowy 58 6789 210

 

 

 

Liczba odwiedzin : 359
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Maszota
Czas wytworzenia: 2017-05-31 07:42:39
Czas publikacji: 2018-08-01 09:02:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak