Projekty uchwał 2016 rok 

 
 

VII KADENCJA -2014-2018

 

XXXIII/2016

Informacja i sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Łęczyce za okres międzysesyjny

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2016 rok

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.

Projekt uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej.

Projekt uchwały w sprawie przedłużenia okresu działania doraźniej Komisji Statutowej Rady Gminy Łęczyce.

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał.

Projekt uchwały w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „ Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Redy i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino" realizowanego w ramach Konkursu dla działania 10.3.1 Odnawialne Źródła Energii w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łęczyce w roku 2017.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach gminy Łęczyce.

 

 

XXXII/2016

Informacja i sprawozdanie  z działalności Wójta Gminy Łęczyce za okres międzysesyjny

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Łęczyce

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2016 rok

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024

Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLIX/164/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy Łęczyce oraz rodzajów i szczegółowści materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2017-2024

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyce na 2017 rok

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia w roku 2017 kredytu długoterminowego.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadańinwestycyjnych na drogach powiatowych na terenie Gminy Łęczyce

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach do 1m3 ściekó odprowadzanych siecią kanalizacji sanitarnej z osiedla bloków mieszkaniowych w miejscowości Brzeźno Lębosrkie

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2017 rok dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w  Łęczycach na pokrycie kosztów utrzymania 1m2 powierzchni zieleni gminnej na terenie Gminy Łęczyce

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowejna 2017 rok dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach do wywozu 1m3 nieczystości płynnych, gromadzonych z wbiornikach bezodpływowych

Przyjęcie protokołów Komisji Rewizyjnej Nr 23/2016 i Nr 24/2016

 

XXXI/2016

Informacja i sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Łęczyce za okres międzysesyjny

Projekt uchwały w sprawie zmiany budzetu Gminy Łęczyce na 2016 rok

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomośco na obszarze gminy Łęczyce

Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Łęczyce w 2017 roku

Projekt uchwały w sprawie wprowadzania opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Łęczyce

Projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pozytku publicznego i wolontariacie na rok 2017

Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Bożepole Wielkie, gmina Łęczyce

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nawcz na lata 2016-2023.

Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łęczyce w roku 2017.


Projekt uchwały w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łęczyce.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach gminy Łęczyce.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wynagradzania dla Wójta Gminy Łęczyce.

 

XXX/2016

Informacja i sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Łęczyce za okes międzysesyjny

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2016 rok

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022

Projekt uchway w sprawie przystąpienia Gminy Łeczyce do Stowarzyszenia Grupa Rozwoju Lokalnego "Pradolina Łeby"

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łęczyce w roku 2016

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 121/3 i 121/4 położonych w obrębie geodezyjnym Chmieleniec, gmina Łęczyce

Przyjecie protokołów komisji Rewizyjnej od Nr 21/2016 do Nr 22/2016

 

 

XXIX/2016

Projekt uchwały w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. " Odnawialne źródła energii na terenie Miasta Redy oraz Gminy Luzino, Linia i Łęczyce" realizowanego w ramach Konkursu dla działania 10.03.1 Odnawialne Źródła Energii w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt uchwały w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. " Instalacje solarne na terenie Miasta Redy oraz Gminy Luzino, Linia  i Łęczyce" realizowanego w ramach Konkursu dla działania 10.03.1 Odnawialne Źródła Energii w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 r.

 

XXVIII/2016

Informacja i sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Łęczyce za okres między sesyjny

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2016-2022

Projekt uchwały w sparawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczyce

Zał. Nr 7 do pkt. 5

Zał. Nr 8 do pkt.5

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek 38/1, 38/2 i 39 w obrębie geodezyjnym Łówcz Górny, gmina Łęczyce

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 292 w obrębie geodezyjnym Rozłazino, gmina Łęczyce

Przyjęcie protokołów Komisji Rewizyjnej od Nr 14/2016 do Nr 20/2016

 

XXVII/2016

Projekty uchwał do XXVII sesji Rady Gminy Łęczyce VII kadencji

 

XXVI/2016

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli współpracy gminy Łęczyce z Nadleśnictwem Strzebielino z siedzibą w Luzinie w zakresie wspólnej realizacji przedsięwzięcia związnego z infrastrukturą drogową

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2016 rok

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognzoy Finansowej na lata 2016-2022

 

 

 XXV/2016

Informacja i sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Łęczyce za okres międzysesyjny

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2016 rok

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022

Projekt uchwały w sprawie uchwałenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr: 104/3, 100/3, 98, 62/1, 62/2, 63, 49, 3, 4/1, 158/1, 116/4, 116/3, 109/1, 2, 40, 41, 42, 43, 64, 4/2, 5, 6, 11/1, 14, 8/3, 7, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 51/1, 51/2, cz. 50/2, cz.61, 102, 103, 110/1, 112, 113, cz. 118, 159, 166/1, 167/1, 167/2 i cz.164/1 w o brębie geodezyjnym Strzelęcin, gmina Łęczyce

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek 38/1, 38/2 i 39 w obrębie geodezyjnym Łówcz Górny, gmina Łęczyce

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczyce dla części obszarów obrębów geodezyjnych Kaczkowo, Wysokie i Chrzanowo uchwalonego uchwałą Nr XVIII/2/2014 Rady Gminy Łęczyce z dnia 23 lutego 2004 r.

Projekt uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 292 w obrębie geodezyjnym Rozłazino, gmina Łęczyce

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek 51/15, 51/16, 51/17, 51/18, 51/13, położonych w obrębie geodezyjnym Godętowo, gmina Łęczyce

Projekt uchwały w sprawie aktualności Studiu, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczyce oraz  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zał. 1

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczyce.

Zał. 1

Zał.2

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działek: 305/37, 305/39, położonych w obrębie geodezyjnym Rozłazino na rzecz właściciela działki nr  305/7

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej położonej w miejscowości Świchowo nr 9 oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dzięcielec na lata 2016-2023

 

XXIV/2016

Sprawozdanie i informacja z prac wójta za okres międzysesyjny tj. od dnia 9 czerwca 2016 r. do dnia 28 czerwca 2016 r.

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2016 rok

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2016-2022

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Łęczyce do Stowarzyszenia Grupy Rozwoju Lokalnego "Pradolina Łeby"

 

XXIII/2016

Sprawozdanie i informacja z prac wójta za okres międzysesyjny tj. od dnia 20 maja 2016 r. do dnia 8 czerwca 2016 r.

Projekt uchwały Rady Gminy Łęczyce w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2016 rok

Projekt uchwały Rady Gminy Łęczyce w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2016-2022

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok

Uchwała Nr 050/g244/R/I/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Łeczyce za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

Uchwała Nr 086/g244/A/I/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 maja 2016 rok

Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łęczyce z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łęczyce za 2015 rok

Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Łęczycach o wykonaniu budżetu Gminy Łęczyce za 2015 rok

Projekt uchwały Rady Gminy Łęczyce w sprawie rozpatrywania i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok i informacją o stanie mienia jednostki oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łęczyce za 2015 rok

Projekt uchwały Rady Gminy Łęczyce w sprawie wyrażenia zgody na udział Gminy Łęczyce jako Partnera w projekcie partnerskim "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Łęczyce"

Projekt uchwały Rady Gminy Łęczyce w sprawie zmiany ulicy w miejscowości Strzebielino, gm. Łęczyce

Projekt uchwały Rady Gminy Łęczyce w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej, położonej w Kaczkowie

Projekt uchwały Rady Gminy Łęczyce w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do zasobów mienia gminnego działek nr 33`/2 oraz 332/7 położonych w Rozłazinie.

Protokół nr 10/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łęczyce sporządzony w dniu 01.03.2016 r.

 

XXII/2016

Sprawozdanie i informacja z prac wójta za okres miedzysesyjny tj. od dnia 28 kwietnia 2016 r. do dnia 19 maja 2016 r.

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia w roku 2016 kredytu długoterminowego

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2016 rok

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2016-2022

Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w 2015 r.

 

 

XXI/2016

Sprawozdanie i informacja z prac wójta za okres międzysesyjny tj. od dnia 10 marca 2016 r. do dnia 27 kwietnia 2016 r.

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2016 rok

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2016-2020

Projekt uchwały  w sprawie przedłużenia okresu działania doraźnej Komisji Statutowej

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie  do zasobów mienia gminnego działek nr 30/18 oraz 30/23 położonych w Strzebielinie

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów mienia gminnego działki nr 545, obr. Strzebielino, ul. Piotra Skargi

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki nr 53/74 położonej w obrębie geodezyjnym Godętowo na rzecz właściciela działki nr 53/53

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej, położonej w Bożympolu Wielkim

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej, położonej w Rozłazinie

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów mienia gminnego lokali mieszkalnych, położonych w obr. Godętowo oraz obr. Chrzanowo, stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łęczyce

 

XX/2016

Projekt uchwały w sprawie wspólnej realizacji zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo-Nawcz-Tłuczewo na odcinku Nawcz-Osiek" w ramach operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,  w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/97/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na terenie Gminy Łęczyce

 

XIX/2016

Sprawozdanie i informacja z prac wójta za okres międzysesyjny tj. od dnia 11 lutego 2016 r. do dnia 9 marca 2016 r.

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęczycach

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2016 rok

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2016-2020

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczyce

Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łęczyce oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Projekt uchwały w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 , działanie 8.4 "Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego"

 

XVIII/2016

Sprawozdanie i informacja z prac wójta za okres międzysesyjny tj. od dnia 13 stycznia 2016 r. do dnia 10 lutego 2016 r.

Sprawozdanie z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łęczyce na 2015 rok na 2016 rok

Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łęczyce na 2015 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności kulturalnej Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie prowadzonej w 2015 roku

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2016 rok

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2016-2020

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycach

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/70/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 27 października 2015 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęczyce

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycach

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łęczyce

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od  właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczenie przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łęczyce

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Łęczyce"

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie prozumienia z gminą Linia dotyczącego wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łęczyce, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Projekt uchwały w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łęczyce oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 

 

XVII/2016

Sprawozdanie z prac wójta  za okres międzysesyjny tj. od dnia 23 grudnia 2015 r. do dnia 12 stycznia 2016 r.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Łęczyce

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łęczyce na 2016 rok

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do zasobów mienia gminnego działki nr 171/7 położonej w Dzięcielcu

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki nr 53/76 położonej w obrębie geodezyjnym Godętowo na rzecz właściciela działki nr 53/18

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży komunalnego budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Chrzanowo nr 14 oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział Gminy Łęczyce jako Partnera w projekcie partnerskim pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020"

 

 

Liczba odwiedzin : 596
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Karolak
Czas wytworzenia: 2016-03-10 09:47:30
Czas publikacji: 2016-12-28 12:41:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak