UCHWAŁY 2016 ROK 

 
 

UCHWAŁY Z SESJI NR XVII/2016

UCHWAŁA NR XVII/1/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 25 STYCZNIA 2016 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PLANÓW PRACY KOMISJI RADY GMINY ŁĘCZYCE NA 2016 ROK

UCHWAŁA NR XVII/2/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 25 STYCZNIA 2016 R. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY ŁĘCZYCE NA 2016 ROK

UCHWAŁA NR XVII/3/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 25 STYCZNIA 2016 R. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2016 ROK

UCHWAŁA NR XVII/4/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 25 STYCZNIA 2016 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA BEZPRZETARGOWĄ SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 53/76 POŁOŻONEJ W PBRĘBIE GEODEZYJNYM GODĘTOWO NA RZECZ WŁAŚCICIELA DZIAŁKI NR 53/18

UCHWAŁA NR XVII/5/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 25 STYCZNIA 2016 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY KOMUNALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI CHRZANOWO NR 14 ORAZ WYRAŻENIA ZGODY NA UDZIELENIE BONIFIKATY OD CENY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

UCHWAŁA NR XVII/6/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 25 STYCZNIA 2016 W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA UDZIAŁ GMINY ŁĘCZYCE JAKO PARTERA W PROJEKCIE PARTNERSKIM PN.: "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA OBSZARZE MOF LĘBORK" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020


 

UCHWAŁY Z SESJI NR XVIII/2016

UCHWAŁA NR XVIII/7/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 22 LUTEGO 2016 ROKU W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2016 ROK

UCHWAŁA NR XVIII/8/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 22 LUTEGO 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2016-2020

UCHWAŁA NR XVIII/9/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 22 LUTEGO 2016 R. W SPRAWIE ROZPATRZENIA SKARGI NA KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCACH

UCHWAŁA NR XVIII/10/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 22 LUTEGO 2016 R. W ZMIENAJĄCA UCHWAŁĘ NR XIII/20/2015 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU W SPRAWIE WIELOLETNIEGO PROGRAMU GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR XVIII/11/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 22 LUTEGO 2016 R. W SPRAWIE WPROWADZENIA ZMIAN W STATUCIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCACH

UCHWAŁA NR XVIII/12/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 22 LUTEGO 2016 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR XVIII/13/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 22 LUTEGO 2016 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU I ZAKRESU ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW W ZAMIAN ZA UISZCZONĄ PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCE.

UCHWAŁA NR XVIII/14/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 22 LUTEGO 2016 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA "ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO,ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY ŁĘCZYCE"

UCHWAŁA NR XVIII/15/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 22 LUTEGO 2016 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE POROZUMIENIA Z GMINĄ LINIA DOTYCZĄCEGO WSPÓLNEJ REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

UCHWAŁA NR XVIII/16/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 22 LUTEGO 2016 R. W SPRAWIE OKREŚLENIA KRTERIÓW NABORU D KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA ŁĘCZYCE, DO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY


 

UCHWAŁY Z SESJI NR XIX/2016

UCHWAŁA NR XIX/17/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 21 MARCA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2016 ROK

UCHWAŁA NR XIX/18/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 21 MARCA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2016-2020

UCHWAŁA NR XIX/19/2016 RAD GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 21 MARCA 2016 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA "PROGRAMU OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI I ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCE"

UCHWAŁA NR XIX/20/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 21 MARCA 2016 R. W SPRAWIE TRYBU UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, NIEPUBLICZNYCH INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PROWADZONYCH NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCE ORAZ TRYBU I ZAKRESU KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI ICH WYKORZYSTANIA

UCHWAŁA NR XIX/21/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 21 MARCA 2016 R. W SPRAWIE WSPÓLNEJ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE" REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020, DZIAŁANIE 8.4 "WSPARCIE ATRAKCYJNOŚCI WALORÓW DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO"

 UCHWAŁA NR XIX/22/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 21 MARCA 2016 R.  W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NIEODPŁATNE PRZEJĘCIE DO ZASOBÓW MIENIA GMINNEGO DZIAŁKI NR 171/7 POŁOŻONEJ W DZIĘCIELCU

UCHWAŁA NR XIX/23/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 21 MARCA 2016 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNEJ, POŁOŻONYCH W ŁĘCZYCACH PRZY UL. SŁONECZNEJ

UCHWAŁA NR XIX/24/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 11 KWIETNIA 2016 W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE POROZUMIENIA Z POWIATEM WEJHEROWSKIM ORAZ GMINĄ LINIA DOTYCZĄCEGO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU PN.: "ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1420 G GODĘTOWO-NAWCZ-TŁUCZEWO NA ODCINKU NAWCZ-OSIEK" NA OPERACJE TYPU "BUDOWA LUB MODERNIZACJA DRÓG LOKALNYCH" W RAMACH PODDZIAŁANIA "WSPARCIE INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z TWORZENIEM, ULEPSZANIEM LUB ROZBUDOWĄ WSZYSTKICH RODZAJÓW MAŁEJ INFRASTRUKTURY, W TYM INWESTYCJI W ENERGIĘ ODNAWIALNĄ I W OSZCZĘDZANIE ENERGII" OBJĘTEGO PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

 


 

UCHWAŁA Z SESJI NR XX/2016

UCHWAŁA NR XX/25/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 11 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XV/97/2015 Z DNIA 18 GRUDNIA 2015 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI WEJHEROWSKIEMU NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCE


 

UCHWAŁY Z SESJI NR XXI/2016

UCHWAŁA NR XXI/26/2016 RADY GMINY ĘCZYCE Z DNIA 9 MAJA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2016 ROK

UCHWAŁA NR XXI/27/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 9 MAJA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2016-2020

UCHWAŁA NR XXI/28/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 9 MAJA 2016 R. W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA OKRESU DZIAŁANIA DORAŹNEJ KOMISJI STATUTOWEJ RADY GMINY ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR XXI/29/2016 RADY GMINY ŁECZYCE Z DNIA 9 MAJA 2016 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ODPŁATNE NABYCIE DO ZASOBÓW MIENIA GMINNEGO DZIAŁKI NR 545, OBR. STRZEBIELINO, UL. PIOTRA SKARGI

UCHWAŁA NR XXI/30/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 9 MAJA 2016 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA BEZPRZETARGOWĄ SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 53/74 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE GEODEZYJNYM GODĘTOWO NA RZECZ WŁAŚCICIELA DZIAŁKI NR 53/53

UCHWAŁA NR XXI/31/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 9 MAJA 2016 R. W SPRAWIE WYRAZENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNEJ, POŁOŻONEJ W BOŻYMPOLU MAŁYM

UCHWAŁA NR XXI/32/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 9 MAJA 2016 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNEJ, POŁOŻONEJ W ROZLAZINIE

UCHWAŁA NR XXI/33/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 9 MAJA 2016 W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NIEODPŁATNE NABYCIE DO ZASOBÓW MIENIA GMINNEGO LOKALI MIESZKALNYCH, POŁOŻONYCH W  OBR. GODĘTOWO ORAZ OBR. CHRZANOWO, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH.

UCHWAŁA NR XXI/34/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 9 MAJA 2016 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCE


UCHWAŁY Z SESJI NR XXII/2016

UCHWAŁA NR XXII/35/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 30 MAJA 2016 R. W SPRAWIE ZACIĄGNIĘCIA W ROKU 2016 KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO

UCHWAŁA NR XXII/36/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 30 MAJA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2016 ROK

UCHWAŁA NR XXII/37/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 30 MAJA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2016-2020


 

UCHWAŁY Z SESJI NR XXIII/2016

UCHWAŁA NR XXIII/38/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 20 CZERWCA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2016 ROK

UCHWAŁA NR XXIII/39/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 20 CZERWCA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2016-2022

UCHWAŁA NR XXIII/40/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 20 CZERWCA 2016 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK

UCHWAŁA NR XXIII/41/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 20 CZERWCA 2016 R. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z TYTUŁU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 ROK

UCHWAŁA NR XXIII/42/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 20 CZERWCA 2016 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA UDZIAŁ GMINY ŁĘCZYCE JAKO PARTNERA W PROJEKCIE PARTNERSKIM "AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁĘCZYCE"

UCHWAŁA NR XXIII/43/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 20 CZERWCA 2016 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA UDZIAŁ GMINY ŁĘCZYCE JAKO PARTNERA W PROJEKCIE PARTNERSKIM "AKTYWNE ŁĘCZYCE - DROGA DO PEWNEGO ZATRUDNIENIA"

UCHWAŁA NR XXIII/44/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 20 CZERWCA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY NAZWY ULICY W MIEJSCOWOŚCI STRZEBIELINO, GM. ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR XXIII/45/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 20 CZERWCA 2016 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNEJ, POŁOŻONEJ W KACZKOWIE

UCHWAŁA NR XXIII/46/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 20 CZERWCA 2016 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NIEODPŁATNE PRZEJĘCIE DO ZASOBÓW MIENIA GMINNEGO DZIAŁEK NR 331/2 ORAZ 332/7 POŁOŻONYCH W ROZŁAZINIE


 

UCHWAŁY Z SESJI NR XXIV/2016

UCHWAŁA NR XXIV/47/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 11 LIPCA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2016 ROK

UCHWAŁA NR XXIV/48/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 11 LIPCA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2016-2022

UCHWAŁA NR XXIV/49/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 11 LIPCA 2016 R. W SPRAWIE UZGODNIENIA PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W SPRAWIE OBSZARÓW CHRONIONEGO KRAJOBRAZU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM


 

UCHWAŁY Z SESJI NR XXV/2016

UCHWAŁA NR XXV/50/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 29 SIERPNIA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2016 ROK

UCHWAŁA NR XXV/51/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 29 SIERPNIA 2016 R W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNZOY FINANSOWEJ NA LATA  2016-2022

UCHWAŁA NR XXV/52/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 29 SIERPNIA 2016 R. W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁĘCZYCE DLA CZĘŚCI OBSZARÓW OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH KACZKOWO, WYSOKIE I CHRZANOWO UCHWALONEGO UCHWAŁĄ NR XVIII/2/2004 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 23 LUTEGO 2004 R.

UCHWAŁA NR XXV/53/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 29 SIERPNIA 2016 R. W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU DZIAŁEK 51/15, 51/16, 51/17, 51/18, 51/13, POŁOŻONYCH W OBRĘBIE GEODEZYJNYM GODĘTOWO, GMINA ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR XXV/54/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 29 SIERPNIA 2016 R. W SPRAWIE AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁĘCZYCE ORAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

UCHWAŁA NR XXV/55/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 29 SIERPNIA 2016 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA BEZPRZETARGOWĄ SPRZEDAŻ DZIAŁEK: 305/37, 305/39, POŁOŻONYCH W OBRĘBIE GEODEZYJNYM ROZŁAZINO NA RZECZ WŁAŚCICIELA DZIAŁKI NR 305/7

UCHWAŁA NR XXV/56/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 29 SIERPNIA 2016 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWICHOWO NR 9 ORAZ WYRAŻENIA ZGODY NA UDZIELENIE BONIFIKATY OD CENY SPRZEDAŻY

UCHWAŁA NR XXV/57/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 29 SIERPNIA 2016 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI DZIĘCIELEC NA LATA 2016-2023


 

UCHWAŁY Z SESJI NR XXVI

UCHWAŁA NR XXVI/58/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2016 R. W SPRAWIE WYRAZENIA WOLI WSPÓŁPRACY GMINY ŁĘCZYCE Z NADLEŚNICTWEM STRZEBIELINO Z SIEDZIBĄ W LUZINIE W ZAKRESIE WSPÓLNEJ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANEGO Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ

UCHWAŁA NR XXVI/59/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2016 ROK

UCHWAŁA NR XXVI/60/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2016-2022


 

 

UCHWAŁY Z SESJI NR XXVII/2016

UCHWAŁA NR XXVII/61/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2016 ROK

UCHWAŁA NR XXVII/62/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2016-2022


 

UCHWAŁY Z SESJI NR XXVIII/2016

 UCHWAŁA NR XXVIII/63/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDZETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2016 ROK

UCHWAŁA NR XXVIII/64/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 3 PAŻDZIERNIKA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2016-2022

UCHWAŁA NR XXVIII/65/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2016 R. W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY STYDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁĘCZYCE

załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII.65.2016

dot. uchwały XXVIII.65.2016

załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVIII.65.2016

UCHWAŁA NR XXVIII/66/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DLA TERENU DZIAŁEK  38/1, 38/2 I 39 W OBRĘBIE GEODEZYJNYM ŁÓWCZ GÓRNY, GMINA ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR XXVIII/67/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU DZIAŁKI NR 292 W OBRĘBIE GEODEZYJNYM ROZŁAZINO, GMINA ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR XXVIII/68/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2016 R.ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE PLANU DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZWODOWEGO NAUCZYCIELI ORAZ USTALENIA MAKSYMALNEJ KWOTY DOFINANSOWANIA OPŁAT ZA KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ŁĘCZYCE W ROKU 2016 ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ŁĘCZYCE W ROKU 2016


 

 

UCHWAŁY Z SESJI NR XXIX/2016

 UCHWAŁA NR XXIX/69/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2016 R. W SPRAWIE WSPÓLNEJ REALIZACJI ZADANIA PN. "ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NA TERENIE MIASTA REDY ORAZ GMINY LUZINO, LINIA I ŁĘCZYCE" REALIZOWANEGO W RAMACH KONKURSU DLA DZIAŁANIA 10.3.1 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 10 ENERGIA, REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

UCHWALA NR XXIX/70/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 17 PAŻDZIERNIKA 2016 R. W SPRAWIE WSPÓLNEJ REALIZACJI ZADANIA PN. "INSTALACJE SOLARNE NA TERENIE MIASTA REDY ORAZ GMIN LUZINO, LINIA I ŁĘCZYCE" REALIZOWANEGO W RAMACH KONKURSU DLA DZIAŁANIA 10.3.1 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII  W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 10 ENERGIA, REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020


 

 

UCHWAŁY Z SESJI NR XXX/2016

UCHWAŁA NR XXX/71/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2016 ROK

UCHWAŁA NR XXX/72/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 24 PAŻDZIERNIKA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2016-2022

UCHWAŁA NR XXX/73/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2016 R. W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA GMINY ŁĘCZYCE DO STOWARZYSZENIA GRUPY ROZWOJU LOKALNEGO "PRADOLINA ŁEBY"

UCHWAŁA NR XXX/74/2016 RADY  GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2016 R. ZMIENIAJĄCE UCHWAŁĘ W SPRAWIE PLANU DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

UCHWAŁA NR XXX/75/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2016 R. W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU DZIAŁEK NR 121/3 I 121/4 POŁOŻONYCH W OBRĘBIE GEODEZYJNYM CHMIELENIEC, GMINA ŁĘCZYCE.

UCHWAŁA NR XXX/76/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2016 R. W SPRAWIE OKREŚLENIA TRYBU I KRYTERIÓW PRZYZNAWANIA NAGRÓD ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA I PROMOWANIE GMINY ŁĘCZYCE


 

 

UCHWAŁY Z SESJI NR XXXI/2016 Z DNIA 28 LISTOPADA 2016 R

 

UCHWAŁA NR XXXI/77/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 LISTOPADA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2016 ROK

UCHWAŁA NR XXXI/78/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 LISTOPADA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2016-2024

UCHWŁA NR XXXI/79/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 LISTOPADA 2016 R. W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA OBSZARZE GMINY ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR XXXI/80/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 LISTOPADA 2016 R. W SPRAWIE OBNIŻENIA ŚREDNIEJ CENY SKUPU ŻYTA STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ DO OBLICZNEIA PODATKU ROLNEGO NA OBSZARZE GMINY ŁĘCZYCE W 2017 ROK

UCHWAŁA NR XXXI/81/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 LISTOPADA 2016 R. W SPRAWIE WPROWADZENIA OPŁATY PROLONGACYJNEJ NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR XXXI/82/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 LISTOPADA 2016 W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE NA ROK 2017

UCHWŁA NR XXXI/83/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 LISTOPADA 2016 R. W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY MIEJSCOWGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU OBRĘBU GEODEZYJNEGO BOŻEPOLE WIELKIE, GMINA ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR XXXI/84/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 LISTOPADA 2016 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PLANU ODNOWY MIEJSOCWOŚCI NAWCZ NA LATA 2016-2023

UCHWAŁA NR XXXI/85/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 LISTOPADA 2016 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA STANOWISKA DOTYCZĄCEGO POPARCIA DLA BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6

 


UCHWAŁY Z ZESJI XXXII/2016 Z DNIA 19 GRUDNIA 2017 R.

UCHWAŁA NR XXXII/86/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 19 GRUDNIA 2016 R. W SPRAWIE USTALENIA WYNAGRODZENIA DLA WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR XXXII/87/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 19 GRUDNIA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2016 ROK

UCHWAŁA NR XXXII/88/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 19 GRUDNIA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2016-2024

UCHWALA NR XXXII/89/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 19 GRUDNIA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY ZAŁĄCZNIKA DO UCHWAŁY NR XLIX/164/2010 Z DNIA 10 LISTOPADA R. W SPRAWIE PROCEDURY UCHWALENIA BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE ORAZ RODZAJÓW I SZCZEGÓŁOWOŚCI MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH TOWARZYSZĄCYCH PROJEKTOWI BUDŻETU ORAZ USTALENIA ZAKRESU I INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁORCZE ROKU BUDŻETOWEGO

UCHWAŁA NR XXXII/90/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 19 GRUDNIA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2017-2024

UCHWAŁA NR XXXII/91/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 19 GRUDNIA 2016 R. W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2017 ROK

UCHWAŁA NR XXXII/92/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 19 GRUDNIA 2016 R. W SPRAWIE ZACIĄGNIĘCIA W ROKU 2017 KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO

UCHWAŁA NR XXXII/93/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 19 GRUDNIA 2016 R. W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI WEJHEROWSKIEMU NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR XXXII/94/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 19 GRUDNIA 2016 R. W SPRAWIE USTALENIA STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DLA GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ŁĘCZYCACH DO 1m3 ŚCIEKÓW ODPROWADZONYCH SIECIĄ KANALIZACJI SANITARNEJ Z OSIEDLA BLOKÓW MIESZKANIOWYCH W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNO LĘBORSKIE

UCHWAŁA NR XXXII/95/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 19 GRUDNIA 2016 R. W SPRAWIE USTALENIA STAWKI DOTACJI PZREDMIOTOWEJ NA 2017 ROK DLA GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ŁĘCZYCACH NA POKRYCIE KOSZTÓW UTRZYMANIA 1m2 POWIERZCHNI ZIELENI GMINNEJ NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR XXXII/96/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 19 GRUDNIA 2016 R.  W SPRAWIE  USTALENIA STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA 2017 ROK DLA GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ŁĘCZYCACH DO WYWOZU 1m3 NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH, GROMADZONYCH W ZBIORNIKACH BEZODPŁYWOWYCH

 


 

UCHWAŁY Z SESJI XXXIII/2016 Z DNIA 29 GRUDNIA 2016 R.

 

UCHWAŁA NR XXXIII/97/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA  29 GRUDNIA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2016 ROK

UCHWAŁA NR XXXIII/98/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 29 GRUDNIA 2016 R.  W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2016-2024

UCHWAŁA NR XXXIII/99/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 29 GRUDNIA 2016 R. W SPRAWIE USTALENIA WYKAZU WYDATKÓW,, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z KOŃCEM ROKU BUDŻETOWEGO.

UCHWAŁA NR XXXIII/100/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 29 GRUDNIA 2016 R. W SPRAWIE PLANU KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ

UCHWAŁA NR XXXIII/101/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 29 GRUDNIA 2016 R. W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA OKRESU DZIAŁANIA  DORAŹNEJ KOMISJI STATUTOWEJ RADY GMINY ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR XXXIII/102/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 29 GRUDNIA 2016 R. W SPRAWIE UCHYLENIA UCHWAŁ

UCHWAŁA NR XXXIII/103/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 29 GRUDNIA 2016 R. W SPRAWIE WSPÓLNEJ REALIZACJI ZADANIA PN. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII ORAZ INSTALACJE SOLARNE NA TERENIEGMINY MIASTA REDY I MIASTA PUCK ORAZ GMINY LUZINO, LINIA, ŁĘCZYCE I GNIEWINO” REALIZOWANEGO WRAMACH KONKURSU DLA DZIAŁANIA 10.3.1 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 10ENERGIA, REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NALATA 2014-2020

UCHWAŁA NR XXXIII/104/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 29 GRUDNIA 2016 R. W SPRAWIE PLANU DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ORAZ USTALENIA MAKSYMALNEJ KWOTY DOFINANSOWANIA OPŁAT ZA KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ŁĘCZYCE W ROKU 2017

UCHWAŁA NR XXXIII/105/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 29 GRUDNIA 2016 R. W SPRAWIE USTALENIA REGULAMINU WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ORAZ ZASAD PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA DODATKÓW SOCJALNYCH DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH GMINY ŁĘCZYCE

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 1667
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Karolak
Czas wytworzenia: 2016-01-28 08:43:09
Czas publikacji: 2017-01-25 14:12:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak