ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE NA 2016 ROK 

 
 

Zarządzenie Nr 0050.01.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 5 stycznia 2016 r w sprawie wysokości minimalnej stawki dotacji na jednego ucznia uczęszcazjącego do przedszkola niepublicznego w 2016 roku

Zarządzenie Nr 0050.2.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego

Zarządzenie Nr 0050.3.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 05 stycznia 2016r.  w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.04.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie wyodrębnienia wydatków i kosztów bieżących na zadania wymagające stosowania specjalne organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Zarządzenie Nr 0050.5.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2016 r.

Zarządzenie Nr 0050.6.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2016-2020

Zarządzenie Nr 0050.7.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie powołania biegłego w postępowaniu przetargowym dotyczącym ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Zarządzenie Nr 0050.8.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie bezpłatnego transportu i opieki dzieci pięcioletnich realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne i uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wobec których Gmina  Łęczyce nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu

Zarządzenie Nr 0050.9.2016 Wójta Gminy Łęczyce Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia planu działania w zakresie cywilnej w Gminie Łęczyce na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.10.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.11.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zasad przekazywania środków finansowych na pokrycie wydatków bieżących realizowanych przez szkoły podległe Gminie Łęczyce

Zarządzenie Nr 0050.12.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Sądy konkursowego oraz określenie organizacji, składu i trybu pracy Sądu konkursowego do przeprowadzenia konkursu urbanistyczno-architektonicznego na projekt koncepcyjny nowego budynku Urzędu Gminy w  Łęczycach

Zarządzenie Nr 0050.14.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.14.1.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie bezpłatnego transportu i opieki dzieci kl V-VI Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łęczycach wobec których Gmina Łęczyce nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu

Zarządzenie Nr 0050.15.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 02 lutego 2016 roku w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia procedury likwidacyjnej zużytego sprzętu komputerowego

Zarządzenie Nr 0050.16.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 11.02.2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok 2016/2017 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych,dla których organem prowadzącym jest Gmina Łęczyce

Zarządzenie Nr 0050.17.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.18.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 16 lutego 2016 roku zmieniające Zarządzenie Nr 0050.11.2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zasad przekazywania środków finansowych na pokrycie wydatków bieżących zrealizowanych przez szkoły podległe Gminie Łęczyce

Zarządzenie Nr 0050.19.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce

Zarządzenie Nr 0050.20.2016 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody uczniom z terenu Gminy Łęczyce za szczególne osiągnięcia i promowanie gminy

Zarządzenie Nr 0050.21.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie uczestniczenia w rejonowym treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w dniu 17.03.2016 r.

Zarządzenie Nr 0050.22.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 0050.23.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 06 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2016 rok

Zarzadzenie Nr 0050.24.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.4.2012 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 05 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łęczyce

Zarządzenie Nr 0050.25.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2016 r.

Zarządzenie Nr 0050.26.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łęczyce

Zarządzenie Nr 0050.27.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego w roku szkolnym 2015/2016 na okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 0050.28.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłaszania konkursu na dofinansowanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Łęczyce

Zarządzenie Nr 0050.29.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2016 roku w formie wsparcia relizacji zadania publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Zarządzenie Nr 0050.30.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 26.04.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia Konkursu pod nazwą " Piękna Wieś Pomorska 2016", oraz określenie trybu pracy tej komisji.

Zarządzenie Nr 0050.31.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wniosku Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach o zatwierdzenie  taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Zarządzenie Nr 0050.32.2016 r. Wójta Gminy Łęczyce z dnia 9 maja 2016 roki w sprawie prowadzenia gospodarki kasowej i drukami ściesłego zarachowania w Urzędzie Gminy Łęczyce.

Zarządzenie Nr 0050.33.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie powołania Gminnego Komitetu Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa w Łęczycach

Zarządzenie Nr 0050.34.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 11.05.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce

Zarządzenie Nr 0050.35.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.4.2012 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 05.01.2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łęczyce oraz sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tym regulaminie

Zarządzenie Nr 0050.36.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łęczyce

Zarządzenie Nr 0050.37.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 31 maja 2016 r, w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 0050.38.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 31 maja2016 r. w sprawie wysokości stawki miesięcznej dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego lub innej formy wychowania przedszkolengo w 2016 roku

Zarządzenie Nr 0050.39.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.40.2016 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie powołania komisji w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert w 2016 roku

Zarządzenie Nr 0050.41.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Łęczyce w 2016 roku

Zarządzenie Nr 0050.42.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 09 czerwca 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2016 r. w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Zarządzenie Nr 0050.43.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia procedury likwidacyjnej zużytego wyposażenia bedącego na stanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łęczycach

Zarządzenie Nr 0050.44.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na wyłonienie niepublicznego przedszkola do realizacji zadań wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Łęczyce

Zarządzenie Nr 0050.45.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 21 cerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30 000 euro w Urzedzie Gminy Łęczyce

Zarządzenie Nr 0050.46.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.47.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2016-2022

Zarządzenie Nr 005048.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.49.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 01 lipca 2016 roku w sprawie opłat za usługi wykonywane przez Gminny Zakład Uslug Komunalncyh w Łęczycach

Zarządzenie Nr 0050.50.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 05 lipca 2016 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łęczyce w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Zarządzenie Nr 0050.51.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie przyjmowania, rejestrowania, koordynowania i rozpatrywania petycji wnoszonych do Urzędu Gminy Łęczyce

Zarządzenie Nr 0050.52.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.53.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 14  lipca 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Łęczyce wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej

Zarządzenie Nr 0050.54.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 18 lipca 2016 r w sprawie określenia wysokości srodków funduszu sołeckiego na rok 2017 przypadających na poszczególne sołectwa oraz sposobu wnioskowania przedsięwzięć wskazanych do wykonania w ramach funduszu sołeckiego

Zarządzenie Nr 0050.55.2016 Wójta Gminy Łęczyce w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzena egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 0050.56.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 18.07.2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łęczyce

Zarządzenie Nr 0050.56.1.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.57.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 26.07.2016 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2016 r.

Zarządzenie Nr 0050.57.I.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie powołania w Gminie Łęczyce, Komisji ds. rozpatrywania wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zarządzenie Nr 0050.58.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 03 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia regulaminu Organiacyjnego Urzedu Gminy Łęczyce

Zarządzenie Nr 0050.59.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do prowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Michała Kościółek nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.60.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania  egzaminacyjnego dla Pana Macieja Białaszewskiego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.61.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 4 sieprnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego dla Pani Jolanty Kaźmierczak nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela minanowanego

 Zarządzenie Nr 0050.62.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 4 sieprnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego dla Pani Justyny Pryzmont nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela minanowanego

 Zarządzenie Nr 0050.63.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 4 sieprnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Schimmelpfennig-Stolz nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela minanowanego

Zarządzenie Nr 0050.64.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.65 2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania oraz trybu pracy komisji konkursowej pełniącej nadzór nad przebiegiem konkursu "Najlepszy Wieniec Dożynkowy"

Zarządzenie Nr 0050.66.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.67.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia regulaminu przekazania do korzystania-użyczenia radnym Rady Gminy Łęczyce notebooków służbowych

Zarządzenie Nr 0050.68.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.69.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzedzie Gminy Łęczyce

Zarządzenie Nr 0050.69.I.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Łęczycach Pani Annie Jakubowskiej

 Zarządzenie Nr 0050.70.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 07 września 2016 r. w sprawie powołania komisji likwidacji do przeprowadzenia procedury likwidacyjnej sprzętu stomatologicznego

Zarządzenie Nr 0050.71.2016 Wójta Gminy Łeczyce z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łeczyce na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.72.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 14 sierpnia 2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Powiatowi Lęborskiem

Zarządzenie Nr 0050.73.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 19 września 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów na środek trwały na rzecz Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach

Zarządzenie Nr 0050.74.2016 Wójta Gminy Łęczyce - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Łęczyce z dnia 19 września 2016 r. w sprawie uczestniczenia w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w dniu 22.09.2016 r.

Zarządzenie Nr 0050.75.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 19 września 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów na środek trwały na rzecz Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach

Zarządzenie Nr 0050.76.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łeczyce na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.77.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 21 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łęczyce

Zarządzenie Nr  0050.78.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 04.10.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.79.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 04.10.2016 r. w sprawie zasad przyznawania i gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej oraz zapewnienie środków do utrzymania higieny osobistej pracownikom Urzędu Gminy Łęczyce

Zarządzenie Nr 0050.80.2016  Wójta Gminy Łęczyce z dnia 11.10.2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów na środki trwałe na rzecz Gminnego Zakładu Usług Komunalnych

Zarządzenie Nr 0050.81.2016  Wójta Gminy Łęczyce z dnia 12.10.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.82.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 12.10.2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Łęczyce Nr 0050.123.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r, w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie gminy Łęczyce w 2016 roku

Zarządzenie Nr 0050.83.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 13 października 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/2015 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 03 września w sprawie powołania,trybu pracy i zadań Komisji Stypendialnej dla spraw udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęczyce

Zarządzenie Nr 0050.84.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na rok 2016

 

Zarządzenie Nr 0050.85.A.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2016-2022

 

Zarządzenie Nr 0050.87.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 2 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości stawki miesięcznej dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego lub innej formy wychowania przedszkolnego w 2016 roku

Zarządzenie Nr 0050.89.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 08 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego w roku szkolnym 2016/2017 na okres od 01 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 0050.90.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.90A.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łeczyce na lata 2016-2022

Zarządzenie Nr 0050.91.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2017-2024

Zarządzenie Nr 0050.92.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwąły budżetowej Gminy Łęczyce na rok 2017 wraz z załącznikami

Zarządzenie Nr 0050.93.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 31 października 2016 w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji w projektach unijnych w Urzędzie Gminy Łęczyce

Zarządzenie Nr 0050.94.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia doprzeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycioa w miejscu lub poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Łęczyce oraz wprowadzenia legitymacji służbowej  dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowuch w Łęczycach

Zarządzenie Nr 0050.95.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.95.I.2016 r. Wójta Gminy Łeczyce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycach do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

Zarządzenie Nr 0050.96.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 01 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie  Nr 0050.97.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie powołania stałego Zespołu zadaniowego do opracowania identyfikacji i oceny ryzyka w Urzędzie Gminy Łęczyce

Zarządzenie Nr 0050.98.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Łęczyce i jej jednostkach organizacyjnych

Zarządzenie Nr 0050.99.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 07 grudnia 2016 r. w sprawie rocznej inwentyryzacji aktywów i pasywów oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 0050.100.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.101.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Łęczyce w ramach Regionalnego Programu Oepracyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zarządzenie Nr 0050.102.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.103.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektora Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki w Łęczycach

Zarządzenie Nr 0050.104.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Łęczyce

 

 

Liczba odwiedzin : 2378
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Maszota
Czas wytworzenia: 2016-01-12 10:54:48
Czas publikacji: 2018-05-07 13:14:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak