Działalność lobbingowa 

 
 

Przez działalność lobbingową rozumie się każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego.

Działalność lobbingowa polega na reprezentowaniu interesów osób lub jednostek, na rzecz których działają podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty realizujące czynności wchodzące w jej zakres bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Kwestie związane załatwianiem spraw w Urzędzie Gminy w Łęczycach dotyczących prowadzenia działalności lobbingowej przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa uregulowane zostały w  Zarządzeniu nr 0050.53.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Łęczyce wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej

 
Wystąpienia podmiotów, o których mowa powyżej mogą mieć w szczególności formę:

  1. Wniosku o dokonanie zmian obowiązujących aktów prawa miejscowego, zawierającego propozycję rozwiązań prawnych wraz z symulacją skutków ich wdrożenia oraz opinię prawną na temat przyjętych w tym aktach rozwiązaniach,
  2. Zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem aktu prawa miejscowego, opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej, zwanego dalej "zgłoszeniem", według wzoru zgłoszenia,
  3.  Wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w zakresie prawa miejscowego.

POBIERZ:

Zarządzenie Nr 0050.53.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 14  lipca 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Łęczyce wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej

 

Liczba odwiedzin : 709
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Maszota
Czas wytworzenia: 2016-07-18 15:37:36
Czas publikacji: 2016-07-18 16:22:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak