Informacje i zadania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 

 

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
 mgr Ewa Kowalczyk

 

Informacje

 

1. Zmiany w załatwianiu spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego od 01.03.2015 r.
Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 

 

Prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego  związanych z nimi spraw rodzinno-opiekuńczych, a w szczególności dotyczących:

 

 

  1. Rejestracji urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
  2. Sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
  3. Sporządzania i wydawania odpisów aktów stanu cywilnego,
  4. Wydawania zaświadczeń: o  zdolności prawnej po zawarcia związku małżeńskiego za granicą;  stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
  5. Przyjmowanie oświadczeń o:

 

 

- wstąpieniu w związek  małżeński,

- braku okoliczności wyłączających małżeństwo,

-  wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,

- uznanie ojcostwa,

- nadaniu dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca,

- zmiany imienia dziecka

- powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

 

 

       6. Prowadzenie archiwum ksiąg stanu  cywilnego poprzez:

            - kompletowanie akt zbiorowych do aktów stanu cywilnego,

            - prowadzenie rejestru ksiąg,

            - nanoszenie w księgach wzmianek dodatkowych oraz przypisków,

- konserwację i zabezpieczenie ksiąg stanu cywilnego znajdujących się w Archiwum USC

 

 

7. Wydawanie odpisów i zaświadczeń  ksiąg stanu cywilnego, cywilnego tym również z          ksiąg poniemieckich

8. Wydawanie decyzji administracyjnych i zezwoleń w indywidualnych sprawach obywateli dotyczących:

 

 

   - skrócenia terminu wyczekiwania na zawarcie małżeństwa,

   - sprostowania treści aktu  stanu cywilnego,

   - uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego,

   - odtworzenia treści aktu stanu cywilnego,

   - ustalenia treści aktu stanu cywilnego,

   - umiejscowienia aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,

    - zmian imion i nazwisk.

 

 

9. Organizacja uroczystości związanych z jubileuszami 50-lecia pożycia małżeńskiego

10. Przyjmowanie oświadczeń woli- testamenty

11. Wykonywania zadań wynikających z Konkordatu

12. Stwierdzenia legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa.

 

 

 
 

Liczba odwiedzin : 2079
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2012-12-12 15:13:43
Czas publikacji: 2015-05-06 13:23:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak