Projekty uchwał w 2019 roku kdencja VIII 2018-2023 r.  

 
 

PROJEKTY UCHWAŁ NA SESJĘ VI/2019 NA DZIEŃ 27.02.2019 R.

2. Sprawozdanie i informacja z prac wójta za okres międzysesyjny tj. od dnia 17 stycznia 2019 r. do dnia 18 lutego 2019 r.

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2019 rok.

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2019-2024

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - działki nr 73/11 obręb Chmiełeniec Gmina Łęczyce

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat gruntów rolnych położonych w miejscowości Nawcz

7. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy' ulicy w miejscowości Strzebielino, gm. Łęczyce

8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łęczyce

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego na koparko-ładowarkę dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/17/2018 Rady Gminy Łęczyce z dnia 26 marca 2018r. w sprawie określenia zasad przyznawania z budżetu Gminy Łęczyce dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Łęczyce

11. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach gminy Łęczyce

 

PROJEKTU UCHWAŁ NA SESJĘ V/2019 NA DZIEŃ 14.02.2019 R.

2. Projekt uchwaly w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

3. Projekt w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

 

PROJEKTY UCHWAŁ NA SESJĘ NA DZIEŃ 28.01.2019 R.

2. Sprawozdanie i informacja z prac wójta za okres międzysesyjny tj. od dnia 18 grudnia 2018 r. do dnia 16 stycznia 2019 r.

3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Łęczyce na 2019 rok

4. Projekt uchwaly w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2019 rok.

5. Projekt uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2019-2024

6. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Chmieleniec, gmina Łęczyce

7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Rady Gminy Łęczyce Nr XVIII/2/2004 z dnia 23 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczyce dla części obszarów obrębów
geodezyjnych Kaczkowo, Wysokie i Chrzanowo, we fragmencie

8. Projekt uchwały w sprawie powołania składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęczycach

9. Projekt uchwaly w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla sołtysów Gminy Łęczyce

10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycach

 
Liczba odwiedzin : 49
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Karolak
Czas wytworzenia: 2019-01-21 08:52:59
Czas publikacji: 2019-02-21 10:05:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak