UCHWAŁY 2018 ROK VIII KADENCJA 2018-2023 

 
 

LISTOPAD I/2018 VIII kadencji 2018-2023

UCHWAŁA NR I/1/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 20 LISTOPADA 2018 R. W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR I/2/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 20 LISTOPADA 2018 R. W SPRAWIE WYBORU WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR I/3/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 20 LISTOPADA 2018 R. SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY ŁĘCZYCE. RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 20 LISTOPADA 2018 R. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

UCHWAŁA NR I/5/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 20 LISTOPADA 2018 R. W SPRAWIE POWOŁANIA STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR I/6/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 20 LISTOPADA 2018 R. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI STATUTOWEJ RADY GMINY ŁĘCZYCE

 

5 GRUDZIEŃ II/2018

UCHWAŁA NR II/7/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCEZ DNIA 5 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE UZUPEŁNIENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMISJI RADY GMINY ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCEZ DNIA 5 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE ZMIANY SKŁADU OSOBOWEGO KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

UCHWAŁA NR II/9/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 5 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE DO ZACIĄGNIĘCIA KREDYTU W 2018 ROKU.

UCHWAŁA NR II/10/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 5 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2018 ROK.

UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 5 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2018-2024

UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCEZ DNIA 5 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE OBNIŻENIA ŚREDNIEJ CENY SKUPU ŻYTA STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ DO OBLICZENIA PODATKU ROLNEGO NA 2019 ROK

UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCEZ DNIA 5 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2019

UCHWAŁA NR II/14/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCEZ DNIA 5 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR LXI/77/2018 Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2018R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR II/15/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCEZ DNIA 5 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE OD SKARBU PAŃSTWA NA RZECZ GMINY ŁĘCZYCE W DRODZE DAROWIZNY NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OBRĘBIE GEODEZYJNYM NAWCZ

UCHWAŁA NR II/16/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCEZ DNIA 5 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU OBRĘBU GEODEZYJNEGO GODĘTOWO, GM. ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR II/17/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 5 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 53/78, POŁOŻONEJ W OBRĘBIE GODĘTOWO NA RZECZ WŁAŚCICIELA DZIAŁKI NR 53/17

UCHWAŁA  NR II/18/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 5 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA WYDZIERŻAWIENIE CZĘŚCI DZIAŁKI NR 176/5 POŁOŻONEJ W ŁÓWCZU GÓRNYM NA OKRES  10 LAT BEZ KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZANIA PRZETARGU

UCHWAŁA NR II/19/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCEZ DNIA 5 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO NR 3, POŁOŻONEGO W GODĘTOWIE NR 7 ORAZ WYRAŻENIA ZGODY NA UDZIELENIE BONIFIKATY OD CENY SPRZEDAŻY.

UCHWAŁA NR II/20/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCEZ DNIA 5 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NIEODPŁATNE NABYCIE DO ZASOBÓW MIENIA GMINNEGO NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA.

UCHWAŁA NR II/21/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCEZ DNIA 5 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE USTALENIA WYNAGRODZENIA DLA WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE 

 

28 GRUDZIEŃ III/2018

UCHWAŁA NR III/22/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2018 ROK. 

UCHWAŁA NR III/23/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2018-2024

UCHWAŁA NR III/24/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE USTALENIA WYKAZU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z KOŃCEM ROKU BUDŻETOWEGO 2018

UCHWAŁA NR III/25/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28.12.2018 W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2019-2024

UCHWAŁA NR III/26/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE WYBORU METODY USTALENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ USTALENIA STAWKI TEJ OPŁATY

UCHWAŁA NR III/27/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2019 ROK

UCHWAŁA NR III/28/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE ZACIĄGNIĘCIA W ROKU 2019 KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO

UCHWAŁA NR III/29/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI WEJHEROWSKIEMU NA REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO NA DRODZE POWIATOWEJ NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCE W 2019 ROKU.

UCHWAŁA NR III/30/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI WEJHEROWSKIEMU NA REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO NA DRODZE POWIATOWEJ NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCE W 2019 ROKU.

UCHWAŁA NR III/31/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE USTALENIA STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA ROK 2019 DLA GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ŁĘCZYCACH DO 1 M3 ŚCIEKÓW ODPROWADZANYCH SIECIĄ KANALIZACJI SANITARNEJ Z OSIEDLA BLOKÓW MIESZKANIOWYCH W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNO LĘBORSKIE

UCHWAŁA NR III/32/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE USTALENIA STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA 2019 ROK DLA GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ŁĘCZYCACH DO WYWOZU 1 M3 NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH, GROMADZONYCH W ZBIORNIKACH BEZODPŁYWOWYCH.

UCHWAŁA NR III/33/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE USTALENIA STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA 2019 ROK DLA GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ŁĘCZYCACH NA POKRYCIE KOSZTÓW UTRZYMANIA 1 M2 POWIERZCHNI ZIELENI GMINNEJ I ODPIASZCZANIA CHODNIKÓW I INNYCH TERENÓW PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR III/34/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PLANU KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2019 ROK

UCHWAŁA NR III/35/2018RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 R.W SPRAWIE OKREŚLENIA WZORU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ORAZ WARUNKÓW I TRYBU SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

UCHWAŁA NR III/36/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2019 ROK.

UCHWAŁA NR III/37/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM NA 2019 ROK

UCHWAŁA NR III/38/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE USTANOWIENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU OSŁONOWEGO GMINY ŁĘCZYCE "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" NA LATA 2019-2023.

UCHWAŁA NR III/39/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KRYTERIUM DOCHODOWEGO UPRAWNIAJĄCEGO DO PRZYZNANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE DOŻYWIANIA W FORMIE POSIŁKU, ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO NA ZAKUP POSIŁKU LUB ŻYWNOŚCI ALBO ŚWIADCZENIA RZECZOWEGO W POSTACI PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA OSÓB OBJĘTYCH WIELOLETNIM RZĄDOWYM PROGRAMEM "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" NA LATA 2019-2023.

UCHWAŁA NR III/40/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD ZWROTU WYDATKÓW W ZAKRESIE DOŻYWIANIA W FORMIE POSIŁKU, ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO NA ZAKUP POSIŁKU LUB ŻYWNOŚCI ALBO ŚWIADCZENIA RZECZOWEGO W POSTACI PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA OSÓB OBJĘTYCH WIELOLETNIM PROGRAMEM OSŁONOWYM GMINY ŁĘCZYCE "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" NA LATA 2019-2023.

UCHWAŁA NR III/41/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE USTALENIA TRYBU UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, NIEPUBLICZNYCH INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PROWADZONYCH NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCE ORAZ TRYBU PRZEPROWADZANIA KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI ICH POBRANIA I WYKORZYSTANIA

UCHWAŁA NR III/42/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA WPIS DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

UCHWAŁA NR III/43/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE USTALENIA REGULAMINU WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ORAZ ZASAD PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA DODATKÓW SOCJALNYCH DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH GMINY ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR III/44/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE PLANU DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ORAZ USTALENIA MAKSYMALNEJ KWOTY DOFINANSOWANIA OPŁAT ZA KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ŁĘCZYCE W ROKU 2019

UCHWAŁA NR III/45/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE ZASAD OBNIŻANIA TYGODNIOWEGO OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH NAUCZYCIELOM, KTÓRYM POWIERZONO STANOWISKA KIEROWNICZE, OKREŚLENIA OBOWIĄZKOWEGO TYGODNIOWEGO WYMIARU ZAJĘĆ DLA PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGÓW, LOGOPEDÓW I DORADCÓW ZAWODOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR III/46/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE UCHYLENIA UCHWAŁY NR XLIV/3/2014 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 STYCZNIA 2014 ROKU

 

 

 

 

 
Liczba odwiedzin : 370
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Karolak
Czas wytworzenia: 2018-11-29 14:25:58
Czas publikacji: 2019-02-07 14:10:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak