Zmiana imienia lub nazwiska 

 

 

Wniosek można złożyć w dowolnie wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty

- dokument tożsamości (do wglądu)

Wniosek, który powinien zawierać:

- dane osoby, której zmiana ma dotyczyć: imię/imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, Nr PESEL, adres do korespondencji wnioskodawcy

- imię i nazwisko na jakie ma nastąpić zmiana

- wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu

- wskazanie miejsca sporządzenia aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów

- uzasadnienie wniosku

- oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika USC lub nie została wydana decyzja odmowna.

Do wniosku dołącza się inne dokumenty uzasadniające wnioskowaną zmianę.

W przypadku gdy wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Polski, razem z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.

W przypadku wnioskowania o zmianę imienia lub nazwiska dla małoletniego dziecka konieczna jest zgoda drugiego rodzica oraz dziecka jeżeli ukończyło 13 lat. Zgoda powinna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP.

Jeżeli rodzice dziecka nie są zgodni co do zmiany, każdy z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę.

Opłata skarbowa

 - 37,-zł za decyzję o zmianie imienia lub nazwiska

Termin i sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji następuje w terminie do miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy

Jeżeli została wydana decyzja odmawiająca zmiany imienia lub nazwiska przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem tutejszego USC.

 

Liczba odwiedzin : 63
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2018-02-06 14:56:44
Czas publikacji: 2018-02-06 14:56:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak