Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 

 

 

Zaświadczenie można uzyskać w dowolnie wybranym USC, jest ono ważne przez okres 6 miesięcy.

Wymagane dokumenty

- dokument tożsamości (do wglądu)

- dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka

Termin i sposób załatwienia sprawy

Przy składaniu dokumentów osoba zainteresowana podpisuje sporządzone zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

Wydanie zaświadczenia następuje nie później niż w terminie 10 dni od złożenia wniosku.

Opłata skarbowa

- 38,-zł za wydanie zaświadczenia

Tryb odwoławczy

W terminie 14 dni, od doręczenia pisma kierownika USC odmawiającego wydania zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, osoba zainteresowana może złożyć wniosek do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę USC o rozstrzygnięcie czy przyczyny odmowy podane w piśmie uzasadniają odmowę dokonania czynności.

 

Liczba odwiedzin : 69
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2018-02-06 14:45:43
Czas publikacji: 2018-02-06 14:45:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak