Rejestracja urodzenia/ Rejestracja zgonu 

 

 

Rejestracja zgonu


Zgon należy zgłosić w USC według miejsca tego zdarzenia w ciągu  3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

Wymagane dokumenty:

- karta zgonu wystawiona przez lekarza

- dowód osobisty osoby zmarłej

- paszport osoby zmarłej, jeżeli jest ważny

- książeczka wojskowa osoby zmarłej , gdy dotyczył jej obowiązek wojskowy

- dowód osobisty współmałżonka ( do wglądu)

- dowód osobisty osoby zgłaszającej (do wglądu)

Termin i sposób załatwienia sprawy

Termin – niezwłocznie.

Sporządza się  protokół dokumentujący zgłoszenie zgonu, na podstawie którego sporządza się akt zgonu w Bazie Usług Stanu Cywilnego.

Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest jeden odpis skrócony aktu zgonu oraz karta zgonu dla administracji cmentarza.

Opłata skarbowa

Sporządzenie aktu zgonu jest wolne od opłat.

Pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu udzielone pracownikowi zakładu pogrzebowego winno mieć formę pisemną i podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł


Rejestracja urodzenia


Urodzenie w tut. Urzędzie rejestruje się, jeżeli dziecko urodziło się na terenie gminy Luzino. Urodzenie należy zgłosić w  ciągu  21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia. Po upływie terminów kierownik USC sporządza z urzędu akt urodzenia i nadaje dziecku imię.

Wymagane dokumenty:

- dokument tożsamości matki i ojca (do wglądu)

- pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone

- karta urodzenia lub karta martwego urodzenia ( zostaje przekazana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą)

Termin i sposób załatwienia sprawy

Niezwłocznie, chyba że w rejestrze brak jest aktów stanu cywilnego stanowiących podstawę do sporządzenia aktu urodzenia dziecka (małżeństwa rodziców lub aktu urodzenia matki - gdy jest panną). Wówczas rejestracja nastąpi po przeniesieniu aktów do rejestru stanu cywilnego przez urząd przechowujący księgę.

Sporządza się protokół zgłoszenia urodzenia, następnie akt urodzenia.

Wydaje się jeden egzemplarz odpisu skróconego aktu.

Nadaje się Nr PESEL i wydaje zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL.

Następuje zameldowanie dziecka.

Opłata skarbowa

Czynność zwolniona z opłaty skarbowej.

 

Liczba odwiedzin : 95
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2018-02-06 14:44:30
Czas publikacji: 2018-02-06 14:44:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak