Odpis aktu stanu cywilnego 

 

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie  odpisu aktu stanu cywilnego można złożyć do dowolnego urzędu stanu cywilnego, bez względu na miejsce sporządzenia i przechowywania aktu.

Akty urodzenia przechowuje się w USC przez okres 100 lat, natomiast małżeństwa i zgony przez okres 80 lat. Możliwe jest wydanie starszego aktu małżeństwa pod warunkiem, że nie został sporządzony akt zgonu osoby.

Uprawnieni  do otrzymania odpisów aktów są:

- osoba, której akt dotyczy,

- wstępni (rodzice, dziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki) małżonek, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, opiekun,

- sąd, prokurator,

- organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne dla realizacji ich ustawowych zadań,

- osoby, które wykażą interes prawny,

- organizacje społeczne, gdy jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny.

Osoba składająca wniosek przedstawia do wglądu dokument tożsamości.

Opłata skarbowa

- 22,-zł za odpis skrócony

- 22,-zł za wielojęzyczny odpis skrócony

- 33,-zł  za odpis zupełny

Ustawa o opłacie skarbowej przewiduje  szereg zwolnień i wyłączeń od jej opłacenia ze względu na rodzaj sprawy, w której odpis aktu ma być wykorzystany.

Termin załatwienia sprawy

- Jeżeli księga jest przechowywana w tutejszym urzędzie do 7 dni roboczych

-  Jeżeli księga jest przechowywana w innym USC do 10 dni roboczych.

 

Liczba odwiedzin : 60
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2018-02-06 14:40:59
Czas publikacji: 2018-02-06 14:40:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak