Ślub konkordatowy – wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 

 

 

Zaświadczenie można otrzymać w dowolnie wybranym USC.

Wymagane dokumenty:

- dokument tożsamości (do wglądu)

- zezwolenie na zawarcie małżeństwa, gdy wymagają tego przepisy kodeksu rodzinnego

i opiekuńczego (kobieta, która ukończyła 16 lat, a nie ukończyła jeszcze18 lat)

Akty stanu cywilnego nupturientów powinny znajdować się w rejestrze stanu cywilnego.

Obywatel polski, który nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w RP, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego potwierdzający urodzenie, jeżeli osoba wcześniej  pozostawała w  związku małżeńskim dodatkowo dokument potwierdzający małżeństwo wraz z dowodem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie czy stwierdzającym nieistnienie małżeństwa.

Dotyczy cudzoziemców:

- dokument tożsamości ( do wglądu)

- odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę Ministra Sprawiedliwości, konsula lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG

- zaświadczenie  potwierdzające, że zgodnie ze swoim prawem może zawrzeć małżeństwo, wraz z tłumaczeniem (osoby uprawnione do tłumaczenia wymieniono powyżej). Od złożenia tego dokumentu może zwolnić prawomocne postanowienie sądu. Jeżeli z treści zaświadczenia nie wynika stan cywilny, dodatkowo przedkłada się odpis aktu stanu cywilnego, który potwierdza aktualny stan cywilny.

Osoby, nie znające języka polskiego składają oświadczenia w obecności tłumacza.

Przy składaniu dokumentów nupturienci podpisują zapewnienie o braku przeszkód prawnych  do zawarcia małżeństwa.

Składając zapewnienie podejmują decyzję o wyborze nazwiska/ nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

Termin załatwienia sprawy

Jeżeli akty stanu cywilnego nupturientów  znajdują  się w rejestrze stanu cywilnego zaświadczenie jest wydawane niezwłocznie.

W innym przypadku po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

- w tutejszym urzędzie 7 dni roboczych

- w innym USC 10 dni roboczych

Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty wystawienia.

Opłata skarbowa

Zaświadczenie jest wolne od opłat.

-opłatę skarbową w wysokości  84,-zł za sporządzenie aktu małżeństwa płaci się w momencie składania podania o wydanie zaświadczenia na konto urzędu, który będzie sporządzał akt małżeństwa.

Tryb odwoławczy

W terminie 14 dni, od doręczenia pisma kierownika USC odmawiającego wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, osoby zainteresowane mogą złożyć wniosek do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę USC o rozstrzygnięcie czy przyczyny odmowy podane w piśmie uzasadniają odmowę dokonania czynności.

 

Liczba odwiedzin : 67
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2018-02-06 14:40:25
Czas publikacji: 2018-02-06 14:40:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak