Zawarcie małżeństwa – ślub cywilny 

 

 

Małżeństwo  można zawrzeć w dowolnie wybranym urzędzie.

Wymagane dokumenty:

- dokument tożsamości (do wglądu)

- zezwolenie na zawarcie małżeństwa, gdy wymagają tego przepisy kodeksu rodzinnego

i opiekuńczego (kobieta, która ukończyła 16 lat, a nie ukończyła jeszcze18 lat)

Akty stanu cywilnego nupturientów powinny znajdować się w rejestrze stanu cywilnego.

Obywatel polski, który nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w RP, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego potwierdzający urodzenie, jeżeli osoba wcześniej  pozostawała w  związku małżeńskim dodatkowo dokument potwierdzający małżeństwo wraz z dowodem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie czy stwierdzającym nieistnienie małżeństwa.

Dotyczy cudzoziemców:

- dokument tożsamości ( do wglądu)

- odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę Ministra Sprawiedliwości, konsula lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG (Europejski Obszar Gospodarczy)

- zaświadczenie  potwierdzające, że zgodnie ze swoim prawem może zawrzeć małżeństwo, wraz z tłumaczeniem (osoby uprawnione do tłumaczenia wymieniono powyżej). Od złożenia tego dokumentu może zwolnić prawomocne postanowienie sądu. Jeżeli z treści zaświadczenia nie wynika stan cywilny, dodatkowo przedkłada się odpis aktu stanu cywilnego, który potwierdza aktualny stan cywilny.

Osoby, nie znające języka polskiego składają oświadczenia w obecności tłumacza.

Przy składaniu dokumentów nupturienci podpisują zapewnienie o braku przeszkód prawnych  do zawarcia małżeństwa.

Składając zapewnienie podejmują decyzję o wyborze nazwiska/ nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Wybór nazwiska następuje poprzez złożenie oświadczeń do protokołu.

Opłata skarbowa

- 84,-zł za sporządzenie aktu małżeństwa płatna w dniu składania zapewnienia

Termin zawarcia małżeństwa

Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia złożenia zapewnienia. Datę planowanego zawarcia małżeństwa ustala się przy składaniu dokumentów.

 Z ważnych względów kierownik USC może zezwolić na skrócenie terminu oczekiwania.

Pobierana jest  wówczas dodatkowa opłata skarbowa 39,-zł.

Inne informacje

Małżeństwo może być zawarte poza Urzędem, za co uiszcza się  dodatkową opłatę w wysokości 1.000,-zł., jednakże miejsce zawarcia małżeństwa i termin podlega ocenie co do spełnienia wymagań.

Tryb odwoławczy

W terminie 14 dni, od doręczenia pisma kierownika USC odmawiającego:

- przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,

- wydania zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania

osoby zainteresowane mogą wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę USC o rozstrzygnięcie czy przyczyny odmowy podane w piśmie uzasadniają odmowę dokonania czynności. 

 

Liczba odwiedzin : 105
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2018-02-06 14:35:38
Czas publikacji: 2018-02-06 14:35:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak