Informacje o deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne  

 
 

 INFORMACJA !

 KOREKTY DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.), Wójt Gminy Łęczyce informuje, iż w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Na podstawie art. 6q ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.)

„W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.”Do korekty deklaracji należy dołączyć pisemne oświadczenie o przyczynie zmiany danych, zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749).

POBIERZ: OŚWIADCZENIE DO KOREKTY

POBIERZ: WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE

 

 
Liczba odwiedzin : 333
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Karolina Patelczyk
Czas wytworzenia: 2013-03-12 14:11:41
Czas publikacji: 2015-05-14 13:42:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak